วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1606892457-7-(48-56)edit.pdf

  

รัชนี จันทร์ทับทอง

CAS975

ชื่อผู้วิจัย   รัชนี จันทร์ทับทอง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อมรวิชช์ นาครทรรพ์2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาของการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7,774 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 380 แห่ง โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยคำนวณจากสูตรขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบสอบถามแบบสอบถามปลายปิดชนิดเลือกตอบ แบบประเมินค่า (Rating scale) และแบบคำถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพปัจจุบันในการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า การแต่งตั้งส่วนงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ส่วนใหญ่ มีการแต่งตั้งส่วนงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบ ในการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการของบุคลากร ส่วนใหญ่ไม่เคยอบรม ส่วนการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดสรรงบประมาณ ในส่วนการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า สภาพปัจจุบันโดยรวม มีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การประกอบอาชีพ และด้านการพัฒนาทักษะการทำงานให้สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ ตามลำดับ โดยทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
2. สภาพปัญหาในการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ระดับปัญหางบประมาณเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการส่งเสริมอาชีพคนพิการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก และระดับปัญหาข้อมูลด้านความต้องการในการประกอบอาชีพของคนพิการในท้องถิ่นเพียงพอมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับ ปานกลาง
3. ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมอาชีพคนพิการให้ชัดเจน จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานให้เพียงพอ อีกทั้งควรมีการบูรณาการร่วมดำเนินงานกับเครือข่ายภาคีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this study was to study the current situation and problems in promoting vocational training for disabled persons through local governments. The population in this study were local governments with municipality and sub district administrative organization status of 7,774 offices. there were 380 samples selected proportionally and used ‘Yamane’s formula’ for calculating the sample size by stratified random sampling. The instruments were collected by using vocational training of disabled persons through local governments questionnaire consists of Close ended questions with rating scale and open ended questions. The data analysis was done by percentage, mean, standard deviation and content analysis.
The results showed that:
1. The current situation, most of the appointment of persons responsible for disabled persons were operations management training in promoting vocational training for disabled persons, Never participation in budget allocation. In promoting vocational training for disabled persons through local governments showed the current situation overall operations were only intermediate. Special Issue on aspects was found in getting promoted career in a sustainable way was the highest level.
2. The problems in promoting vocational training for disabled persons through local governments were found problems with sufficient budget leading to support career for persons with severe disabilities were the highest. Opinions usually speak at a high level and problems of vocational needs of disabilities through local governments information with the lowest average, was at the medium Level.
3. The pedagogical implications of the study on vocational training of disabled persons through local governments were the local governments must recognize the importance of acceptance. Disability awareness was very important for promoting the quality of life. The Importance of clearly define roles and responsibilities in organizations, plan to allocate resources effectively, and collaboration with other organizations for helping to create real opportunities for people with disabilities through local governments were the keys to sustainable success.
The purposes of this study was to study the current situation and problems in promoting vocational training for disabled persons through local governments. The population in this study were local governments with municipality and sub district administrative organization status of 7,774 offices. there were 380 samples selected proportionally and used ‘Yamane’s formula’ for calculating the sample size by stratified random sampling. The instruments were collected by using vocational training of disabled persons through local governments questionnaire consists of Close ended questions with rating scale and open ended questions. The data analysis was done by percentage, mean, standard deviation and content analysis. The results showed that: 1. The current situation, most of the appointment of persons responsible for disabled persons were operations management training in promoting vocational training for disabled persons, Never participation in budget allocation. In promoting vocational training for disabled persons through local governments showed the current situation overall operations were only intermediate. Special Issue on aspects was found in getting promoted career in a sustainable way was the highest level. 2. The problems in promoting vocational training for disabled persons through local governments were found problems with sufficient budget leading to support career for persons with severe disabilities were the highest. Opinions usually speak at a high level and problems of vocational needs of disabilities through local governments information with the lowest average, was at the medium Level. 3. The pedagogical implications of the study on vocational training of disabled persons through local governments were the local governments must recognize the importance of acceptance. Disability awareness was very important for promoting the quality of life. The Importance of clearly define roles and responsibilities in organizations, plan to allocate resources effectively, and collaboration with other organizations for helping to create real opportunities for people with disabilities through local governments were the keys to sustainable success.
Keyword Promoting vocational training for disabled persons, Problems in promoting vocational training of disabled persons, Local governments.