วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1656751039-2-jr13(2.2565)9-19.pdf

   หน้าที่ 9

เปรมจิต ชาติรัมย์ฐิติกุล

CAS1254

ชื่อผู้วิจัย   เปรมจิต ชาติรัมย์ฐิติกุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ปฏิมาภรณ์ วงศ์ภูธร2, ภัคษิมณฐ์ พีระบุณยนนท์ 3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุชุมชนหนองใหญ่1 ด้านความปลอดภัยตามแนวคิดพฤฒพลัง
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) PROMOTING THE POTENTIAL OF THE ELDERLY IN NONG YAI 1 COMMUNITY FOR SAFETY ACCORDING TO THE CONCEPT OF ACTIVE AGING
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการอบรมในโครงการ ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุชุมชนหนองใหญ่ 1
ด้านความปลอดภัยตามแนวคิดพฤฒพลัง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุและผู้ดูแลที่สมัครใจเข้าร่วมจำนวน 38 คน โดยเป็นผู้สูงอายุจำนวน 19 ราย ผู้ดูแลจำนวน 19 ราย ดำเนินการวิจัยแบบกึ่งทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุและผู้ดูแล 2. แบบประเมินความรู้การกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ 3. แบบประเมินการกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ 4. แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้และสถานการณ์การกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุหลังการอบรมใช้สถิติ Paired simple t-test ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุทั้งหมด 19 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 68.42 อายุเฉลี่ย 71 ปี ( = 71, SD= 4.72) ผู้ดูแลผู้สูงอายุทั้งหมด 19 คน เป็น เพศหญิงทั้งหมด 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 อายุเฉลี่ย 53 ปี ( = 53, SD= 3.44) ผลของคะแนนก่อนและหลังอบรมในประเด็นความรู้เกี่ยวกับ
การกระทำความรุนแรงพบว่า ผู้สูงอายุและผู้ดูแลมีความรู้สูงกว่าก่อนจัดอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลการประเมินติดตามการถูกกระทำความรุนแรงของผู้สูงอายุหลังเข้ารับการอบรมแล้ว 4 สัปดาห์ พบว่าผู้สูงอายุถูกกระทำความรุนแรงลดลงก่อนจัดอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) และผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด ( =4.57, SD=0.22) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยเพื่อลดอุบัติการณ์การกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุที่มีความหลากหลายโดยมีการวิจัยทั้งในผู้สูงอายุและผู้ดูแล
คำสำคัญ การส่งเสริมศักยภาพ, ผู้สูงอายุ, ความปลอดภัย, พฤฒพลัง
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aimed to study the effects of the training under the project promoting the potential of the elderly in Nong Yai 1 community for safety according to the concept of active aging. The sample comprised 38 elderly and caregivers who voluntarily participated, divided into 19 elderly and 19 caregivers. The quasi-experimental research was conducted. The research instruments included 1) the general questionnaire for the elderly and caregivers, 2) the assessment on knowledge about elder abuse, 3) the assessment on elder abuse, and 4) the satisfaction assessment form for the training. The data were analyzed by frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. Paired simple t-test was used for the comparative analysis of the learning outcome and the situation of elder abuse after the training. The results revealed that regrading all 19 elderly, most of them were 13 females, accounting for 68.42% and a mean age of 71 years old ( = 71, SD= 4.72). All 19 elderly caregivers were female, accounting for 100% and a mean age of 53 years old ( = 53, SD= 3.44). Regarding pre-and post-training scores on knowledge of elder abuse, it was found that the elderly and caregivers had higher knowledge after training with a statistical significance (p < 0.05). Regarding the monitoring assessment of elder abuse after 4 weeks of training, it was found that the elderly had a lower rate of elder abuse after training with a statistical significance (p<0.05). Most of the participants were satisfied at the highest level ( = 4.57, SD = 0.22). As for suggestions for further research, the research should be conducted to reduce elder abuse with a wide range in both elderly and their caregivers.
This research aimed to study the effects of the training under the project promoting the potential of the elderly in Nong Yai 1 community for safety according to the concept of active aging. The sample comprised 38 elderly and caregivers who voluntarily participated, divided into 19 elderly and 19 caregivers. The quasi-experimental research was conducted. The research instruments included 1) the general questionnaire for the elderly and caregivers, 2) the assessment on knowledge about elder abuse, 3) the assessment on elder abuse, and 4) the satisfaction assessment form for the training. The data were analyzed by frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. Paired simple t-test was used for the comparative analysis of the learning outcome and the situation of elder abuse after the training. The results revealed that regrading all 19 elderly, most of them were 13 females, accounting for 68.42% and a mean age of 71 years old ( = 71, SD= 4.72). All 19 elderly caregivers were female, accounting for 100% and a mean age of 53 years old ( = 53, SD= 3.44). Regarding pre-and post-training scores on knowledge of elder abuse, it was found that the elderly and caregivers had higher knowledge after training with a statistical significance (p < 0.05). Regarding the monitoring assessment of elder abuse after 4 weeks of training, it was found that the elderly had a lower rate of elder abuse after training with a statistical significance (p<0.05). Most of the participants were satisfied at the highest level ( = 4.57, SD = 0.22). As for suggestions for further research, the research should be conducted to reduce elder abuse with a wide range in both elderly and their caregivers.
Keyword Promoting the Potential, The Elderly, Safety, Active Aging