วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1889085306.pdf

  

หทัยกาญจน์ สร้อยงาม

CAS1469

ชื่อผู้วิจัย   หทัยกาญจน์ สร้อยงาม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนารูปแบบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE DEVELOPMENT MODEL FOR LEARNING ORGANIZATION OF PHU WIANG DISTRICT NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION CENTRE, PHU WIANG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนา ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 2. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ครูผู้สอน จำนวน 40 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 รวม 49 คน การพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Method) คือใช้การวิจัยและพัฒนา (Research and development : R&D) การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพปัจจุบัน ปัญหาในการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นมีปัญหาในระดับมาก และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น มีความต้องการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด 2. รูปแบบการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ หลักการ ของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ และการดำเนินงานในการพัฒนา สู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกันในระดับมากที่สุด 3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ แสดงว่า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น มีการปฏิบัติโดยรวมในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
คำสำคัญ : องค์กรแห่งการเรียนรู้,โมเดลการพัฒนา
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this study were 1) to study the current problems and the needs of the learning organization of Phu Wiang District Non-Formal and Informal Education Centre, Phu Wiang District, Khon Kaen Province, 2) to construct the development learning organization model of Phu Wiang District Non-Formal and Informal Education Centre, Phu Wiang District, Khon Kaen Province, and 3) to study the effects of using the model of the development learning organization of Phu Wiang District Non-Formal and informal Education center. Phu Wiang District, Khonkean Province. The sample group of this research total 49 people consisted of 40 teachers and 9 education boards from Phu Wiang District Non-Formal and Informal Education Centre, Phu Wiang District, Khon Kaen Province in 2021 academic year. The research process used mix method which were Research and Development: R&D, Action Research and Qualitative Research to develop the learning organization of Phu Wiang District Non-Formal and Informal Education Centre, Phu Wiang District, Khon Kaen Province.
The research results showed that:
1. The current problems and the needs of the learning organization of Phu Wiang District Non-Formal and Informal Education Centre, Phu Wiang District, Khon Kaen Province in high level and the needs were highest level.
2. The development of learning organization model of Phu Wiang District Non-Formal and Informal Education Centre, Phu Wiang District, Khon Kaen Province consisted of 4 components were principles, objectives, components of model, and development process using action research which expert’s opinion considered that suitability as well as consistence in high level.
3. The effects of using the development learning organization model of Phu Wiang District Non-Formal and Informal Education Centre, Phu Wiang District, Khon Kaen Province by action research showed that Phu Wiang District Non-Formal and Informal Education Centre, Phu Wiang District, Khon Kaen Province had the whole practices about the learning organization in the highest level.
The purposes of this study were 1) to study the current problems and the needs of the learning organization of Phu Wiang District Non-Formal and Informal Education Centre, Phu Wiang District, Khon Kaen Province, 2) to construct the development learning organization model of Phu Wiang District Non-Formal and Informal Education Centre, Phu Wiang District, Khon Kaen Province, and 3) to study the effects of using the model of the development learning organization of Phu Wiang District Non-Formal and informal Education center. Phu Wiang District, Khonkean Province. The sample group of this research total 49 people consisted of 40 teachers and 9 education boards from Phu Wiang District Non-Formal and Informal Education Centre, Phu Wiang District, Khon Kaen Province in 2021 academic year. The research process used mix method which were Research and Development: R&D, Action Research and Qualitative Research to develop the learning organization of Phu Wiang District Non-Formal and Informal Education Centre, Phu Wiang District, Khon Kaen Province. The research results showed that: 1. The current problems and the needs of the learning organization of Phu Wiang District Non-Formal and Informal Education Centre, Phu Wiang District, Khon Kaen Province in high level and the needs were highest level. 2. The development of learning organization model of Phu Wiang District Non-Formal and Informal Education Centre, Phu Wiang District, Khon Kaen Province consisted of 4 components were principles, objectives, components of model, and development process using action research which expert’s opinion considered that suitability as well as consistence in high level. 3. The effects of using the development learning organization model of Phu Wiang District Non-Formal and Informal Education Centre, Phu Wiang District, Khon Kaen Province by action research showed that Phu Wiang District Non-Formal and Informal Education Centre, Phu Wiang District, Khon Kaen Province had the whole practices about the learning organization in the highest level.
Keyword Learning Organization, development Model