วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1606894122-2-(8-16)edit.pdf

   หน้าที่ 9

พงษ์มนัส ดีอด

CAS969

ชื่อผู้วิจัย   พงษ์มนัส ดีอด
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
เพ็ญณี แนรอท2 กิตติบดี ใยพูล3 ณรงค์ เกียรติคุณวงศ์4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) กระบวนทัศน์ใหม่ของการกำกับดูแลการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย ในอดีตที่ผ่านมาองค์กรวิชาชีพมีอิสระอย่างยิ่งในการกำกับดูแลการจัดการศึกษาของหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ
ในสถาบันอุดมศึกษาโดยมุ่งหวังเพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิชาชีพเหล่านี้ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองเมื่อสำเร็จการศึกษาตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด อย่างไรก็ตามมาตรา 40 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 กอปรกับมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 กำหนดห้ามมิให้องค์กรวิชาชีพออกข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นการก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทการกำกับดูแลการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพที่มีต่อหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาก่อนและหลังบทบัญญัติตามมาตรา 40 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีผลบังคับ 2) ศึกษาขอบเขตองค์กรวิชาชีพที่มีต่อการกำกับดูแลหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาขององค์กรวิชาชีพภายใต้มาตรา 40 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บทสรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารคณะที่มีหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหารองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ พบว่า ผู้บริหารคณะฯ เห็นว่าการกำกับดูแลหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาขององค์กรวิชาชีพนั้นยังมีความจำเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามองค์กรวิชาชีพควรปรับเป้าหมายการกำกับดูแลโดยเน้นที่การเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างยั่งยืนมากกว่าเน้นการกำกับดูแลกระบวนการการจัดการหลักสูตร โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และถือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการกำกับดูแลการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ทุกฝ่ายเห็นว่าหากองค์กรวิชาชีพปรับเปลี่ยนแนวทางการกำกับดูแลหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางนี้แล้ว แม้องค์กรวิชาชีพออกข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์มากำกับดูแล ก็ถือว่าไม่มีลักษณะเป็นการก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ In the past, professional organizations were extremely free to take control over the educational management of various professional programs in higher education institutions, with the aim of providing graduates who graduated from these professional programs to be competent and qualified as required by professional bodies when completing their studies. However, Section 40, paragraph 2 of the Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2560, together with Section 16 of the Higher Education Act, BE 2562, prohibits professional organizations from issuing regulations or rules that were characterized by interference in educational management of higher education institutions. This qualitative research aimed to: 1) investigate the roles of educational management of professional organizations were in various professional courses in higher education institutions before and after the provision of Section 40, paragraph 2 of the Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2560 is effective, 2) investigate the scope of the current collaboration approaches between professional organizations and the higher education institutions as well as provide some additional suggestions supervision on various professional courses in higher education institutions will be impacted after the enactment of section 40, paragraph 2 of the Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2560. Based on the data gathered through in-depth interviews with executives of various professional courses in higher education institutions and administrators of various professional organizations, it was found that they viewed that supervision of professional courses in higher education institutions of the professional organization by professional organizations is still very necessary. However, professional bodies should adjust their goals of supervision by focusing on creating sustainable learning for students rather than focusing on the process of course management by using a learner-centered and collective decision approach. By doing so, this is considered to be the new paradigm of governance for educational management of professional organizations under the Constitution of the Kingdom of Thailand 2017. All participants agreed that notwithstanding guidelines or regulations issued by the professional organizations for supervising professional courses in higher education institutions, if in line with this direction of the new paradigm, they were considered to be not interfering with the educational management of higher education institutions.
In the past, professional organizations were extremely free to take control over the educational management of various professional programs in higher education institutions, with the aim of providing graduates who graduated from these professional programs to be competent and qualified as required by professional bodies when completing their studies. However, Section 40, paragraph 2 of the Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2560, together with Section 16 of the Higher Education Act, BE 2562, prohibits professional organizations from issuing regulations or rules that were characterized by interference in educational management of higher education institutions. This qualitative research aimed to: 1) investigate the roles of educational management of professional organizations were in various professional courses in higher education institutions before and after the provision of Section 40, paragraph 2 of the Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2560 is effective, 2) investigate the scope of the current collaboration approaches between professional organizations and the higher education institutions as well as provide some additional suggestions supervision on various professional courses in higher education institutions will be impacted after the enactment of section 40, paragraph 2 of the Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2560. Based on the data gathered through in-depth interviews with executives of various professional courses in higher education institutions and administrators of various professional organizations, it was found that they viewed that supervision of professional courses in higher education institutions of the professional organization by professional organizations is still very necessary. However, professional bodies should adjust their goals of supervision by focusing on creating sustainable learning for students rather than focusing on the process of course management by using a learner-centered and collective decision approach. By doing so, this is considered to be the new paradigm of governance for educational management of professional organizations under the Constitution of the Kingdom of Thailand 2017. All participants agreed that notwithstanding guidelines or regulations issued by the professional organizations for supervising professional courses in higher education institutions, if in line with this direction of the new paradigm, they were considered to be not interfering with the educational management of higher education institutions.
Keyword co-creation; higher education; professional organization, 21st century learning