วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1606892707-19-(140-146)edit.pdf

   หน้าที่ 140

สุวรรณี ศรีบุญ

CAS987

ชื่อผู้วิจัย   สุวรรณี ศรีบุญ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์2 สมโภชน์ วัลยะเสวี3 นพดล มั่งมี4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความพึงพอใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม กรณีศึกษาผู้บริโภคในเขตอำเภอเวียงเก่า จ.ขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตอำเภอ
เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น และ (2) เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลกับความพึงพอใจการใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 400 คน ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า f-test และ factor analysis ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจการใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย โดยพบว่าผู้ใช้บริการพึงพอใจในด้านสินค้าและคุณภาพ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการดูแลเอาใจใส่และการแก้ปัญหา
ด้านสถานที่ ด้านความรวดเร็ว ความสะดวกสบายในการให้บริการ ด้านความประทับใจในการให้บริการ และ ด้านมารยาทของผู้ให้บริการ ตามลำดับ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Wiang Kao District and (2) to study the comparison of personal characteristics and satisfaction with the use of traditional retail stores in Wiang Kao District, Khon Kaen Province. The samples used in the study were users of traditional retail stores, in Wiang Kao District, Khon Kaen Province with total number of 400 people. Questionnaires were used as a tool in this study. The statistics used in the study were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test and factor analysis. The results showed that satisfaction of using the traditional retail stores in Wiang Kao District, Khon Kaen Province, in overall was mostly at a low level, and was found that service users were most satisfied with the product and quality, followed by the care and solution of the location, speed convenience of service, the impression of
the service and the manners of the service providers respectively.
Wiang Kao District and (2) to study the comparison of personal characteristics and satisfaction with the use of traditional retail stores in Wiang Kao District, Khon Kaen Province. The samples used in the study were users of traditional retail stores, in Wiang Kao District, Khon Kaen Province with total number of 400 people. Questionnaires were used as a tool in this study. The statistics used in the study were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test and factor analysis. The results showed that satisfaction of using the traditional retail stores in Wiang Kao District, Khon Kaen Province, in overall was mostly at a low level, and was found that service users were most satisfied with the product and quality, followed by the care and solution of the location, speed convenience of service, the impression of the service and the manners of the service providers respectively.
Keyword Traditional Retailers, Satisfied