วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624250298-2(9-17).pdf

   หน้าที่ 9       อ่าน 281 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1634 ครั้ง

ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล

CAS1041

ชื่อผู้วิจัย   ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ฉัตรวรัญช์ องคสิงห2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) อาชีวภิวัตน์: การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อความยั่งยืน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์และกระบวนการที่ทำให้ภาคธุรกิจประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาในสายอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน 2) เพื่อศึกษาปรัชญาการศึกษาที่เป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษา สามารถนำมาประยุกต์กับการจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบใดที่เหมาะสมกับอาชีวศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาโดยเฉพาะด้านการค้าปลีกให้เกิดความยั่งยืน องค์กรที่ศึกษาได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมมือกันจัดการศึกษา รูปแบบทวิภาคี จัดการศึกษา สาชาวิชาธุรกิจการค้าปลีก ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักข้อมูลสำคัญได้แก่ คณะผู้บริหารของของบริษัทฯ และหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่ร่วมรับผิดชอบภารกิจในด้านการจัดการศึกษา จำนวน 15 คน และโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์และกระบวนการที่ทำให้ภาคธุรกิจประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษา อย่างยั่งยืนคือ การปรับปรุงพัฒนาปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 1)กลยุทธ์ด้านรูปแบบการจัดการศึกษาโดยยึดแบบแบบทวิภาคี 2) กลยุทธ์ด้านวิสัยทัศน์และลงลึกถึงการปฏิบัติการ
ในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ 3) กลยุทธ์การคิดเชิงระบบ ซึ่งถูกออกแบบ ทุกด้านในกระบวนการบริหารการศึกษา การออกแบบ ขั้นตอนการทำงาน และร่วมกันบูรณาการจากทุกฝ่าย ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง คือความต้องการของผู้ใช้ผลผลิต 4) กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรหรือหุ้นส่วนทางการศึกษาทั้งภายในและองค์กร และภายนอกองค์กรโดยถือว่าเป็นพันธกิจร่วมกัน และ 5) การมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรและการตัดสินใจตัดสินใจของพันธมิตรได้แก่สถานศึกษา ผู้ปกครอง
ที่เห็นประโยชน์และเส้นทางอนาคต ตลอดจน ตัวนักเรียนที่สามารถสร้างโอกาสในอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา และในการศึกษาด้วยตนเองระดับที่สูงขึ้น
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research was a qualitative research aimed at studying: 1) the strategy and process that make the business sectors successful in the management of sustainable vocational education. 2) What was the basic educational philosophy to administer education? It could be applied in any form of vocational education, which was suitable for vocational studies and 3) the guidelines for the Management of vocational studies, especially in retail trading for the sake of sustainability. The studied education was CP ALL PCL which joined hands with an education organization in a bilateral manner to study retail business. The main data provider was the executive groups of 15 people joined in the study and by using in-depth interviews and group chats. The results showed that the factors and conditions that made
the business sectors successful in the management of vocational education in a sustainable way were
the improvement of the development of education management to comply with the change as follows.
1) bilateral educational management, 2) having a vision and deep access to management operations in conjunction with the various sectors, 3) systematic thinking, which was designed for all aspects of education management. It had a collaborative process design, from the beginning of the process to the end of the process, 4) creating alliances or partners, which were made both outside of the organization and within the organization, who were treated as a collaborative mission of the organization and 5) the participation in decision making. This was decision-making of alliances including school, parents who see the benefits and future opportunity as well as students who could create career opportunities and study by themselves.
This research was a qualitative research aimed at studying: 1) the strategy and process that make the business sectors successful in the management of sustainable vocational education. 2) What was the basic educational philosophy to administer education? It could be applied in any form of vocational education, which was suitable for vocational studies and 3) the guidelines for the Management of vocational studies, especially in retail trading for the sake of sustainability. The studied education was CP ALL PCL which joined hands with an education organization in a bilateral manner to study retail business. The main data provider was the executive groups of 15 people joined in the study and by using in-depth interviews and group chats. The results showed that the factors and conditions that made the business sectors successful in the management of vocational education in a sustainable way were the improvement of the development of education management to comply with the change as follows. 1) bilateral educational management, 2) having a vision and deep access to management operations in conjunction with the various sectors, 3) systematic thinking, which was designed for all aspects of education management. It had a collaborative process design, from the beginning of the process to the end of the process, 4) creating alliances or partners, which were made both outside of the organization and within the organization, who were treated as a collaborative mission of the organization and 5) the participation in decision making. This was decision-making of alliances including school, parents who see the benefits and future opportunity as well as students who could create career opportunities and study by themselves.
Keyword Vocational revolution, educational management, sustainable development