วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624250790-9(69-77).pdf

  

สุวรรณ เนียมประชา

CAS1050

ชื่อผู้วิจัย   สุวรรณ เนียมประชา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความสัมพันธ์การตลาดแบบดิจิทัลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองนครขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า ระดับการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล และความสัมพันธ์การตลาดแบบดิจิทัลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองนครขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อสินค้าออนไลน์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น กรณีไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก(Convenience Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ("X" ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบค่าความสัมพันธ์ไคสแควร์ (chi-square) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient) พบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31–50 ปี ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ซื้อสินค้าผ่านช่องทางการตลาดแบบดิจิทัลคือสินค้าประเภทแฟชั่นเสื้อผ้า/รองเท้า/กระเป๋า ซื้อเพราะลดเวลาการสั่งซื้อ/สะดวก ซื้อ 3-4 ครั้ง/เดือน ครั้งละ 501-1,000 บาท โดยทราบข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต
2. ส่วนใหญ่ให้ระดับความสำคัญการตลาดแบบดิจิทัลกับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์เรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ ป้ายโฆษณาสินค้าที่แสดงหน้าเว็บไซด์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซด์ เครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ และการตลาดเชิงเนื้อหา ตามลำดับ
3. ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า ยกเว้นด้านเพศจำแนกตามประเภทสินค้า และการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า ยกเว้นด้านเว็ปไซด์จำแนกตามแหล่งข่าวสินค้า และการตลาดเชิงเนื้อหา มีความสัมพันธ์กัน ในทิศทางเดียวกันค่าsig เท่ากับ0.000 มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of the research were to : study personal factors, Product Purchasing decision behavior, digital marketing communication level and the relationship between digital marketing and consumer decision making behavior online in Khon Kaen Municipality. The samples group used in the research consisted of 400 consumers using probabilistic sampling. If the exact population is not known, use the convenience sampling method was used. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean("X" ̅), standard deviation (SD), test statistic, chi-square correlation, spearman's correlation coefficient. (Spearman rank correlation coefficient) The research results were found that:
1. Most of the sample were female, age between 31-50 years with a bachelor's degree or equivalent. Occupation was private company Average monthly income was 10,000 - 20,000 baht. Products was bought through digital marketing channels. Types of products were fashion, clothing / shoes / bags. The resons of purchasing were reduction of ordering time / convenience 3-4 times / month, each time 501-1,000 baht, with news received from the internet.
2. Most of them focused on digital marketing to their online shopping decisions, in descending order: Product billboards showing the website page, E-mail, websites, Internet search tool, social media and content marketing, respectively.
3. The analysis found that personal factors did not correlate with purchasing decision behavior except gender, classified by product type and digital marketing communication had no relationship with purchasing decision behavior. except on the website classified by product news source and content marketing had a relationship in the same direction, the sig value was 0.000 had a statistically significant level of 0.05.
The objectives of the research were to : study personal factors, Product Purchasing decision behavior, digital marketing communication level and the relationship between digital marketing and consumer decision making behavior online in Khon Kaen Municipality. The samples group used in the research consisted of 400 consumers using probabilistic sampling. If the exact population is not known, use the convenience sampling method was used. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean("X" ̅), standard deviation (SD), test statistic, chi-square correlation, spearman's correlation coefficient. (Spearman rank correlation coefficient) The research results were found that: 1. Most of the sample were female, age between 31-50 years with a bachelor's degree or equivalent. Occupation was private company Average monthly income was 10,000 - 20,000 baht. Products was bought through digital marketing channels. Types of products were fashion, clothing / shoes / bags. The resons of purchasing were reduction of ordering time / convenience 3-4 times / month, each time 501-1,000 baht, with news received from the internet. 2. Most of them focused on digital marketing to their online shopping decisions, in descending order: Product billboards showing the website page, E-mail, websites, Internet search tool, social media and content marketing, respectively. 3. The analysis found that personal factors did not correlate with purchasing decision behavior except gender, classified by product type and digital marketing communication had no relationship with purchasing decision behavior. except on the website classified by product news source and content marketing had a relationship in the same direction, the sig value was 0.000 had a statistically significant level of 0.05.
Keyword Digital marketing, Product Purchasing Decision Making Behavior, Khon Kaen Municipality