วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1593075355-11-.jr17.pdf

  

สุวรรณ เนียมประชา

CAS938

ชื่อผู้วิจัย   สุวรรณ เนียมประชา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการมาท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
ผู้บริโภคที่มาท่องเที่ยวและเคยมาท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น จำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota
sampling) เท่ากัน และสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ()
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบค่า (Independent Sample t-test), (f-test) และการเปรียบเทียบพหุคูณตามวิธี
LSD (Least Significant Difference)
ผลการวิจัย พบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31–40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ประกอบอาชีพเป็น พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีสถานภาพ เป็นโสด
มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นโดยมีข้อมูลข่าวสารประกอบการท่องเที่ยว
แต่ไม่เพียงพอและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ใช้เวลา 1-2 วัน เที่ยวเชิงวัฒนธรรม มากที่สุด เห็นตามสื่อและอินเตอร์เน็ต
มาท่องเที่ยวด้วยตนเองโดยรถยนต์ ใช้ช่วงวันหยุดและนักขัตฤกษ์/ตามเทศกาล ศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต
พักโรงแรม เที่ยวที่วัดหนองแวง จะกลับมาเที่ยวขอนแก่นอีก ถ้ามีโอกาสจะแนะนำต่อบุคคลอื่นให้มาท่องเที่ยวตามลำดับ
ระดับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ให้ความสำคัญภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรื่องค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านวัฒนธรรมและสังคม นโยบายของรัฐและกฎระเบียบต่างๆ
การคมนาคม ราคา การส่งเสริมการตลาด และ ด้านสถานที่ ตามลำดับ
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ การศึกษา
อาชีพ สถานภาพสมรส และภูมิลำเนา แตกต่างกันให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
แตกต่างกัน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of the research were to: study personal factors behavior of tourists in Khon Kaen
province and to study the factors affecting the decision in travel to Khon Kaen province. The sample
group used in the research consisted of the consumers who have traveled and have been to Khon Kaen
province were 400 people, uses equal Quota sampling and Purposive sampling. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean (), standard deviation (SD), Independent Sample t-test, (f-
test), and multiple comparison according to LSD (Least Significant Difference).
The results:
1. Most of the respondents were female, between 31-40 years of age, have a bachelor's
degree or equivalent Occupation Private Company employees, with an average monthly income of
20,001 - 30,000 baht, single status, domiciled in the northeast.
2. The samples had the behavior to make decision to travel in Khon Kaen province with
information on tourism operations, but not enough and need more information. The most was spend 1-2 days traveling the cultural, seen on the media and internet, come to travel by yourself by car
holidays and public holidays / according to festivals study tourism information from the internet, stay at
hotels visit Nong Waeng Temple, will come back to visit Khon Kaen again, if there is an opportunity,
the will recommend other people to travel in Khon Kaen. The level affecting of factors tourism decision
making behavior in Khon Kaen province, the importance to the overall picture was at the highest level.
When considering in each aspect found that culture and society was the highest, government policies and
regulations, transportation, price, marketing promotion, and location respectively.

3. The results of the analysis of factors affecting the decision to travel in Khon Kaen province;
it was found that tourists with different age, education, occupation, marital status and domicile were
different on importance to factors affecting their decision to travel in Khon Kaen province.
The objectives of the research were to: study personal factors behavior of tourists in Khon Kaen province and to study the factors affecting the decision in travel to Khon Kaen province. The sample group used in the research consisted of the consumers who have traveled and have been to Khon Kaen province were 400 people, uses equal Quota sampling and Purposive sampling. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean (), standard deviation (SD), Independent Sample t-test, (f- test), and multiple comparison according to LSD (Least Significant Difference). The results: 1. Most of the respondents were female, between 31-40 years of age, have a bachelor's degree or equivalent Occupation Private Company employees, with an average monthly income of 20,001 - 30,000 baht, single status, domiciled in the northeast. 2. The samples had the behavior to make decision to travel in Khon Kaen province with information on tourism operations, but not enough and need more information. The most was spend 1-2 days traveling the cultural, seen on the media and internet, come to travel by yourself by car holidays and public holidays / according to festivals study tourism information from the internet, stay at hotels visit Nong Waeng Temple, will come back to visit Khon Kaen again, if there is an opportunity, the will recommend other people to travel in Khon Kaen. The level affecting of factors tourism decision making behavior in Khon Kaen province, the importance to the overall picture was at the highest level. When considering in each aspect found that culture and society was the highest, government policies and regulations, transportation, price, marketing promotion, and location respectively. 3. The results of the analysis of factors affecting the decision to travel in Khon Kaen province; it was found that tourists with different age, education, occupation, marital status and domicile were different on importance to factors affecting their decision to travel in Khon Kaen province.
Keyword Keywords : Factors affecting tourism decisions , 1 Faculty of Business Administration College of Asian Studies