วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2562


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1577269071-17.(106-115).pdf

   หน้าที่ 106

สุวรรณ เนียมประชา

CAS836

ชื่อผู้วิจัย   สุวรรณ เนียมประชา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ศิริพร น้อยวงศ์2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ 2.ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารของผู้บริโภคฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริโภคที่ใช้บริการหรือเคยใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) และแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบค่า (Independent Sample t-test) , (f-test) และค่าความสัมพันธ์ไคสแควร์ (chi-square)
ผลการวิจัย พบว่า
1.การเข้าใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลนครขอนแก่นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000–30,000 บาท ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย บริการด้านเงินฝาก เงินโอน เพราะ มีสาขาใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงาน
ใช้จำนวน 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ ในช่วงเวลา 11.31–14.30 น.
2. ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.16) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.58) รองลงมา ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ
(x ̅ = 4.38) ด้านกระบวนการ (x ̅ = 4.25) ด้านผลิตภัณฑ์ (x ̅ = 3.96) ด้านราคา (x ̅ = 3.95) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (x ̅ = 3.94) และด้านส่งเสริมการตลาด (x ̅ = 3.71) ตามลำดับ
3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และด้านธนาคารที่ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์ฯอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับสถิติ 0.05 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจำแนกตามระดับการศึกษา และธนาคารที่ใช้บริการ ให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ที่ระดับสถิติ 0.05
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were to: 1) study personal factors marketing mix factors level and service decision behavior, and 2) study relationship between consumer characteristics factors level how they affect consumer behavior in the decision to use services of commercial banks in Khon Kaen Municipality. There were 400 samples used quota sampling and purposive sampling. Questionnaires were used for collecting the data. The statistics used in the study including frequency , percentage , mean (x ̅) , standard deviation (SD) , Independent Sample t-test, f-test and chi-square. The research found that.
1. Most consumers were female at the age between 31-40 years, held bachelor degree, worked at private companies, had average monthly income 20,001-30,000 bath, selected to use Kasikorn Bank service, preferred to use the bank counter for deposit and withdrawal services, the reason to use the commercial bank was the short distance from house and office, and use the banking service 3-4 times per month between 11.31-14.30 hours.
2. The overall marketing mix factors 7P's was at the highest level (x ̅ = 4.16) the people is at the highest level ที่สุด (x ̅ = 4.58) followed by the physical (x ̅ = 4.38) Process (x ̅ = 4.25) Product (x ̅ = 3.96) (x ̅ = 4.21) price (x ̅ = 3.95) the place or Chanel (x ̅ = 3.94) and promotion (x ̅ = 3.71) respectively.
3. Personal factors of gender, age, education level, occupation, income and banking services. Relationship with decision making behavior of commercial banks. Significant at the 0.05 level, and Personal factors vary by educational level and banks that use the service. Marketing mix was significantly different at 0.05 level.
The objectives of this research were to: 1) study personal factors marketing mix factors level and service decision behavior, and 2) study relationship between consumer characteristics factors level how they affect consumer behavior in the decision to use services of commercial banks in Khon Kaen Municipality. There were 400 samples used quota sampling and purposive sampling. Questionnaires were used for collecting the data. The statistics used in the study including frequency , percentage , mean (x ̅) , standard deviation (SD) , Independent Sample t-test, f-test and chi-square. The research found that. 1. Most consumers were female at the age between 31-40 years, held bachelor degree, worked at private companies, had average monthly income 20,001-30,000 bath, selected to use Kasikorn Bank service, preferred to use the bank counter for deposit and withdrawal services, the reason to use the commercial bank was the short distance from house and office, and use the banking service 3-4 times per month between 11.31-14.30 hours. 2. The overall marketing mix factors 7P's was at the highest level (x ̅ = 4.16) the people is at the highest level ที่สุด (x ̅ = 4.58) followed by the physical (x ̅ = 4.38) Process (x ̅ = 4.25) Product (x ̅ = 3.96) (x ̅ = 4.21) price (x ̅ = 3.95) the place or Chanel (x ̅ = 3.94) and promotion (x ̅ = 3.71) respectively. 3. Personal factors of gender, age, education level, occupation, income and banking services. Relationship with decision making behavior of commercial banks. Significant at the 0.05 level, and Personal factors vary by educational level and banks that use the service. Marketing mix was significantly different at 0.05 level.
Keyword marketing mix factors choice of commercial banks and decision behavior