วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624251317-16(132-139).pdf

   หน้าที่ 132       อ่าน 278 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1634 ครั้ง

ตวงพร อานันทศิริเกียรติ

CAS1059

ชื่อผู้วิจัย   ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
1 วิทวัส ผาบสิมมา2 พิเชฐ คนใหญ่3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขานิติศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ประสิทธิผลจากการให้ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขอัจฉริยะ ด้านความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน ด้านสิทธิการรักษา สิทธิผู้ป่วย การคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยผสม (Mixed method research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการให้ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน ด้านสิทธิการรักษา สิทธิผู้ป่วย การคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 37 คน ตอบแบบสอบถามจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แบบสอบถามได้กระทำเป็น 2 ระยะ คือ ก่อนการเข้ารับการอบรมฯ (Pre-Test) และหลังจากการเข้ารับการอบรมฯ (Post-Test) โดยนำผลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาข้อสรุป การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Statistical Analysis)โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย รายงานผลเป็นการบรรยายประกอบการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบของตาราง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 37 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จำนวน 23 คน (คิดเป็นร้อยละ 62.16) และเพศชาย 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.84) มีอายุ มากกว่า 70 ปีขึ้นไป จำนวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 32.40 %) อายุ 51 - 60 ปี จำนวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 29.70 %) อายุ 61 - 70 ปี จำนวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ24.30 %) อายุ 41 - 50 ปี จำนวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.90 %) อายุ 30 – 40 ปี จำนวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.70 %) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา จำนวน 30 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.10 %) รองลงมา ศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 13.50 %) และศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.70 %) ปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.70 %)
2. ประสิทธิผลจากการอบรม พบว่า ก่อนเข้ารับการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ คิดเป็นร้อยละ 80.54 ค่าเฉลี่ย x ̃=0.59 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.= 0.30 ภายหลังเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 95.86 ค่าเฉลี่ย x ̃= 0.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.15 ทำให้มีส่วนต่างหลังเข้ารับการอบรม เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 12.36 แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังสามารถนำไปถ่ายถอดให้กับบุคคลอื่นในชุมชนได้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้กำหนดไว้
3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลที่ได้จากโครงการ ในระดับมากที่สุดและกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงาน วิทยากรหรือผู้วิจัย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก วัตถุประสงค์ของโครงการ มีพึงพอใจในระดับมาก
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research was descriptive research by using mixed method research, both quantitative research. The objective of quantitative research and qualitative research is to assess the provision of legal knowledge about public health. In terms of treatment rights, patient rights, consumer protection Which the trainees can apply the knowledge gained in their daily life The questionnaire was used as a tool for data collection. There were 37 trainees responding to 37 questionnaires, representing 100 percent. The questionnaires were done in 2 phases, which were before the training (Pre-Test) and after the training (Post-Test). ) By using the aforementioned results to analyze and compare to draw conclusions The data analysis was classified into 2 parts: content analysis and statistical analysis by using a mean analysis software package. The results report are lectures for analysis and presented in a table format. The results ofthe research were as follows:
1. The majority of the population responded to the questionnaire of 37 people (100%), with the majority of the sample being female, 23 (62.16%) and 14 males (37.84%). 70 years and over 12 people (32.40%) Age 51 - 60 years 11 people (29.70%) Age 61 - 70 years 9 people (24.30%) Age 41 - 50 years, 4 people (10.90%), age 30-40 years, 1 person (representing 2.70%). They studied in elementary school of 30 people (accounting for 81.10%), followed by lower secondary education, 5 people (13.50%) and 1 student in high school (accounted for Is 2.70%). Bachelor's degree or more 1 person (2.70% percent)
2. Effectiveness of the training found that before taking the training, the trainees had knowledge 80.54% mean = 0.59 standard deviation SD = 0.30 after receiving training increased knowledge. It was 95.86% mean = 0.60 standard deviation SD = 0.15, resulting in the difference after training increased 12.36%, indicating that The trainees have increased their knowledge and are able to apply what gained from the training to be used in daily life and can also transfer them to other people in the community. The objectives of the project were defined
3. Most of the respondents were satisfied with the results of the project. At the most level and Process and procedures Speaker or researcher Facilities Program objectives There is a high level of satisfaction.
This research was descriptive research by using mixed method research, both quantitative research. The objective of quantitative research and qualitative research is to assess the provision of legal knowledge about public health. In terms of treatment rights, patient rights, consumer protection Which the trainees can apply the knowledge gained in their daily life The questionnaire was used as a tool for data collection. There were 37 trainees responding to 37 questionnaires, representing 100 percent. The questionnaires were done in 2 phases, which were before the training (Pre-Test) and after the training (Post-Test). ) By using the aforementioned results to analyze and compare to draw conclusions The data analysis was classified into 2 parts: content analysis and statistical analysis by using a mean analysis software package. The results report are lectures for analysis and presented in a table format. The results ofthe research were as follows: 1. The majority of the population responded to the questionnaire of 37 people (100%), with the majority of the sample being female, 23 (62.16%) and 14 males (37.84%). 70 years and over 12 people (32.40%) Age 51 - 60 years 11 people (29.70%) Age 61 - 70 years 9 people (24.30%) Age 41 - 50 years, 4 people (10.90%), age 30-40 years, 1 person (representing 2.70%). They studied in elementary school of 30 people (accounting for 81.10%), followed by lower secondary education, 5 people (13.50%) and 1 student in high school (accounted for Is 2.70%). Bachelor's degree or more 1 person (2.70% percent) 2. Effectiveness of the training found that before taking the training, the trainees had knowledge 80.54% mean = 0.59 standard deviation SD = 0.30 after receiving training increased knowledge. It was 95.86% mean = 0.60 standard deviation SD = 0.15, resulting in the difference after training increased 12.36%, indicating that The trainees have increased their knowledge and are able to apply what gained from the training to be used in daily life and can also transfer them to other people in the community. The objectives of the project were defined 3. Most of the respondents were satisfied with the results of the project. At the most level and Process and procedures Speaker or researcher Facilities Program objectives There is a high level of satisfaction.
Keyword principles of public service preparation, Child safety seats, Child, Local government organization, Public participatio