วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624784813-5-(36-40).pdf

   หน้าที่ 36

สุวิมล ดอบุตร

CAS1094

ชื่อผู้วิจัย   สุวิมล ดอบุตร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
โสภณ เบื้องบน, ธีรนาถ สุวรรณเรือง
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด (TVOCs) ในพื้นที่ต่างกันในเขตอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด (TVOCs) ในสถานีบริการน้ำมัน, ร้านเนื้อย่างเกาหลี และลานจอดรถห้างสรรพสินค้า ในเขตอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเปิดทั้ง 3 สถานที่ โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด รุ่น EXTECH รุ่น VFM200 (Total Volatile Organic Compounds (TVOC) Tester) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยของปริมาณ TVOCs ในบรรยากาศสถานีบริการน้ำมัน เท่ากับ 616 ± 6.37 ug/m3 ค่าเฉลี่ยของปริมาณ TVOCs ในบรรยากาศร้านเนื้อย่างเกาหลี เท่ากับ 307 ± 7.59 ug/m3 และค่าเฉลี่ยของปริมาณ TVOCs ในบรรยากาศลานจอดรถห้างสรรพสินค้า เท่ากับ 150 ± 5.43 ug/m3 ซึ่งข้อกำหนดของ US.EPA (ไม่เกิน 200 ug/m3) แสดงให้เห็นว่าคุณภาพอากาศลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด และในส่วนของคุณภาพอากาศสถานีบริการน้ำมัน และคุณภาพอากาศในร้านเนื้อย่างเกาหลีมีปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดเกินค่ามาตรฐานกำหนด ดั้งนั้นผู้ปฏิบัติงานควรหลีกเลี่ยงการได้รับการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด (TVOCs) เป็นเวลานาน ๆ และควรสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aimed to study total volatile organic compounds (TVOCs) in gas stations, Korean roast beef restaurants and shopping mall parking lots in the Somdet District, Kalasin Province, measured open air quality simultaneously at all 3 locations using EXTECH All Volatile Organic Compound Analyzer (VFM200) using mean and standard deviation. The results showed that the mean of TVOC in the gas station atmosphere was 616 ± 6.37 ug / m3, the mean TVOC in the Korean BBQ atmosphere was 307 ± 7.59 ug / m3 and the mean of TVOC in the mall atmosphere. At 150 ± 5.43 ug / m3, US EPA requirements (up to 200 ug / m3) show that the air quality of shopping malls is up to standard. And in terms of air quality, gas stations and air quality in Korean BBQ restaurants exceed all standards of VOCs. Therefore, workers should avoid prolonged exposure to volatile organic compounds (TVOCs) and should wear personal protective equipment while working.
This research aimed to study total volatile organic compounds (TVOCs) in gas stations, Korean roast beef restaurants and shopping mall parking lots in the Somdet District, Kalasin Province, measured open air quality simultaneously at all 3 locations using EXTECH All Volatile Organic Compound Analyzer (VFM200) using mean and standard deviation. The results showed that the mean of TVOC in the gas station atmosphere was 616 ± 6.37 ug / m3, the mean TVOC in the Korean BBQ atmosphere was 307 ± 7.59 ug / m3 and the mean of TVOC in the mall atmosphere. At 150 ± 5.43 ug / m3, US EPA requirements (up to 200 ug / m3) show that the air quality of shopping malls is up to standard. And in terms of air quality, gas stations and air quality in Korean BBQ restaurants exceed all standards of VOCs. Therefore, workers should avoid prolonged exposure to volatile organic compounds (TVOCs) and should wear personal protective equipment while working.
Keyword TVOCs, Petrol station, Korean Roast Beef Restaurant and Shopping mall parking lot