วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624788984-16-(140-147).pdf

  

สถิตย์ กุลสอน

CAS1105

ชื่อผู้วิจัย   สถิตย์ กุลสอน
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมมือสืบเสาะหาความรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปวิชาการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยสันตพล
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมมือสืบเสาะหาความรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบผสมผสานร่วมมือสืบเสาะหาความรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมมือสืบเสาะหาความรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยสันตพล ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 37 คน โดยวิธีการเลือกแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ 1) บทเรียนสำเร็จรูปวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2) แผนจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน จำนวน 10 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.38-0.80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.22-0.82 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 และ 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test Dependent Sample) ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมมือสืบเสาะหาความรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 84.89/ 82.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนแบบผสมผสานร่วมมือสืบเสาะหาความรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.47, S.D.=0.24)
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aimed: 1) to blended learning activities Management by Inquiry Cooperative with lesson package in Research Subject for Learning with an efficiency criteria of 80/80, 2) to compare students’ learning achievement between before and after learning through blended learning activities by inquiry cooperative, and 3) to study students’ satisfactions towards blended learning activities by inquiry cooperative with lesson package. The research samples were 37 early childhood undergraduate students in academic year 2019, Santapol College. The samples were selected by cluster random sampling method. The instruments consisted of: 1) Programed instruction research subject for Learning Development. 2) Lesson plans of research subject for learning development. 3) Learning achievement test, the difficulty index was 0.38-0.80, the discriminated Index was 0.22-0.82, the reliability is 0.89 and 4) the questionnaire of the assessment for satisfaction with five rating scale. The statistics used for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation and t-test Dependent Sample. The findings of this research revealed as follows: 1) The efficiency of blended learning activities by inquiry cooperative group with lesson package in research subject for learning development was at 84.89/82.77 level which was higher than set criteria. 2) The students who studied blended learning activities by inquiry cooperative had a higher learning achievement and the level of significance was at .05 And 3) Students were satisfied with blended learning activities by inquiry cooperative was at the ‘much’ level in overall ( =4.47, S.D.=0.24).
This research aimed: 1) to blended learning activities Management by Inquiry Cooperative with lesson package in Research Subject for Learning with an efficiency criteria of 80/80, 2) to compare students’ learning achievement between before and after learning through blended learning activities by inquiry cooperative, and 3) to study students’ satisfactions towards blended learning activities by inquiry cooperative with lesson package. The research samples were 37 early childhood undergraduate students in academic year 2019, Santapol College. The samples were selected by cluster random sampling method. The instruments consisted of: 1) Programed instruction research subject for Learning Development. 2) Lesson plans of research subject for learning development. 3) Learning achievement test, the difficulty index was 0.38-0.80, the discriminated Index was 0.22-0.82, the reliability is 0.89 and 4) the questionnaire of the assessment for satisfaction with five rating scale. The statistics used for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation and t-test Dependent Sample. The findings of this research revealed as follows: 1) The efficiency of blended learning activities by inquiry cooperative group with lesson package in research subject for learning development was at 84.89/82.77 level which was higher than set criteria. 2) The students who studied blended learning activities by inquiry cooperative had a higher learning achievement and the level of significance was at .05 And 3) Students were satisfied with blended learning activities by inquiry cooperative was at the ‘much’ level in overall ( =4.47, S.D.=0.24).
Keyword Learning development / Blended learning activities by inquiry cooperative / Lesson package


วารสารอื่นๆ

สถิตย์ กุลสอน

7 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
สถิตย์ กุลสอน
CAS956
การพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมมือสืบเสาะหาความรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยสันตพล
0
สถิตย์ กุลสอน
CAS1105
การพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมมือสืบเสาะหาความรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปวิชาการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยสันตพล
140
สถิตย์ กุลสอน
สถิตย์ กุลสอน
สถิตย์ กุลสอน
สถิตย์ กุลสอน
สถิตย์ กุลสอน
CAS1363
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
162