วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1237092994.pdf

  

คีตภัทร ฉวีวงศ์

CAS1680

ชื่อผู้วิจัย   คีตภัทร ฉวีวงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อารีย์ นัยพินิจ2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การทดสอบผลการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ต่อผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย: บทบาทตัวแปรคั่นกลางของแรงจูงใจในการทำงานและการทำงานเป็นทีม
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) EXAMINING THE EFFECTS OF STRATEGIC ORIENTATION ON THE ORGANIZATIONAL PERFORMANCE OF THAILANDS THRIFT AND CREDIT COOPERATIVE: THE MEDIATING ROLE OF WORK MOTIVATION AND TEAMWORK
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ต่อผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย: บทบาทตัวแปรคั่นกลางของแรงจูงใจในการทำงานและการทำงานเป็นทีม กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการดำเนินการหรือผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 136 คน ที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling method) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) อธิบายลักษณะและระดับความคิดเห็นของผู้ตอบและสถิติอนุมาน (Inferential statistics) ทำการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (Partial least square structural equation model: PLS-SEM) ผลการวิจัยพบว่า การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจในการทำงานและการทำงานเป็นทีมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แรงจูงใจในการทำงานและการทำงานเป็นทีมส่งผลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ยังพบว่าแรงจูงใจในการทำงานและการทำงานเป็นทีมทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่านอย่างสมบูรณ์ (Full mediation) ในความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์และผลการดำเนินงานขององค์กร
คำสำคัญ การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์; ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์; แรงจูงใจในการทำงาน; การทำงานเป็นทีม
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This article aimed to examine the effects of strategic orientation on the organizational performance of Thailand’s Thrift and Credit Cooperative: The mediating role of work motivation and teamwork. The sample comprised 136 individuals serving as board members or managers of cooperatives, selected through purposive sampling method. Data were analyzed using descriptive statistics to describe the characteristics and opinion levels of respondents, and inferential statistics were tested by structural equation model analysis by a partial least square structural equation model (PLS-SEM). It demonstrated that strategic orientation had a positive effect on motivation and teamwork at the level of significant .05. Work motivation and teamwork had a positive effect on organizational performance at the level of significant .05. However, work motivation and teamwork were a full mediation of the relationship between strategic orientation and organizational performance.
This article aimed to examine the effects of strategic orientation on the organizational performance of Thailand’s Thrift and Credit Cooperative: The mediating role of work motivation and teamwork. The sample comprised 136 individuals serving as board members or managers of cooperatives, selected through purposive sampling method. Data were analyzed using descriptive statistics to describe the characteristics and opinion levels of respondents, and inferential statistics were tested by structural equation model analysis by a partial least square structural equation model (PLS-SEM). It demonstrated that strategic orientation had a positive effect on motivation and teamwork at the level of significant .05. Work motivation and teamwork had a positive effect on organizational performance at the level of significant .05. However, work motivation and teamwork were a full mediation of the relationship between strategic orientation and organizational performance.
Keyword Strategic Orientation; Organizational Performance of Thailand’s Thrift and Credit Cooperative; Work Motivation; Teamwork