วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1679832923.pdf

  

พรสุดา ชูช่วย

CAS1686

ชื่อผู้วิจัย   พรสุดา ชูช่วย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สิรินาถ งามประเสริฐ2, วชิรา จันทร์คายโคตร3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการส่งเสริมทักษะการเล่นฟุตบอลนักกีฬาฟุตบอล ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) ACCORDING TO THE FOUR PRINCIPLES OF IDDHIPADA FOR FOOTBALL SKILLS PROMOTING FOR FOOTBALL PLAYERS OF COLLEGE OF ASIAN SCHOLARS, KHON KAEN PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลด้วยหลักอิทธิบาท 4 ของนักกีฬาฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักกีฬาผู้เล่นชุดปัจจุบัน และทีมงานประจำสโมสร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จำนวน 95 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลด้วยหลักอิทธิบาท 4 ของนักกีฬาฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเลือกแบบเจาะจง ใช้การสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน เครื่องมือใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยวิธีการตีความแล้วนำเสนอแบบพรรณนา
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก และสามารถเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การเลี้ยงบอล การรับบอล การส่งบอล และการครองบอล และ 2) ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลด้วยหลักอิทธิบาท 4 ของนักกีฬาฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น จากการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการส่งเสริมทักษะการเล่นฟุตนักกีฬาฟุตบอล 4 ทักษะ ประกอบด้วย การเลี้ยงบอล การครองบอล การรับบอล และการส่งบอล พบว่า การพัฒนาทักษะด้วยฉันทะ (passion) ควรฝึกพัฒนาทักษะให้นักกีฬาเกิดความรักความพึงพอใจ มีความมั่นใจขณะบอลอยู่กับเท้า สร้างบรรยากาศให้นักกีฬารู้สึกดี มีความสุข การพัฒนาทักษะการเล่นด้วยวิริยะ (Grit) ควรพัฒนาทักษะให้นักกีฬาเกิดการฝึกซ้อมซ้ำๆ และสร้างความมั่นใจ กล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกมีความภาคภูมิใจในตัวเองความขยันในการฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อร่างกายแข็งแรง การพัฒนาทักษะด้วยจิตตะ (focus) พัฒนาให้นักกีฬามีทักษะในการเล่นเป็นทีม มีการเตรียมพร้อมในการซ้อม มีความรับผิดชอบตำแหน่ง ที่ตนเองได้รับมอบหมาย และการพัฒนาทักษะด้วยวิมังสา (monitoring) มีการกำหนดเป้าหมายวางแผนการพัฒนาทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุข้อแก้ไขต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเอง นำมาฝึกซ้อม
คำสำคัญ แนวทางการพัฒนา; กีฬาฟุตบอล; หลักอิทธิบาท 4
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research are: 1) to study the current condition football skills training for football athletes Asian Graduate College Khon Kaen Province and 2) to study guidelines for developing football playing skills with the 4 principles of influence of football athletes, College of Asian Scholars, Khon Kaen Province. The sample group includes the current team of athletes and the club team of College of Asian Graduates, 95 people. The tool used is a questionnaire with 5 levels of assessment. Data is analyzed by frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation, and phase 2 study of guidelines for developing football playing skills using the 4 principles of influence of football athletes, College of Asian Scholars, Khon Kaen Province. The specific group of informants selected includes: 5 experts gathered information by interviewing and analyze the content of the data obtained from the interviews by interpreting and presenting them descriptively.
The results of the research were found: 1) results of the study of the current conditions of football skill training of football athletes. Overall, it is at a high level. When considering each aspect, it was found that all aspects were at a high level and can be arranged in order of average opinions from highest to lowest, including dribbling, receiving the ball, passing the ball, and possession of the ball and 2) results of study of guidelines for developing football playing skills using the 4 principles of influence of football athletes of College of Asian Scholars, Khon Kaen Province consists of 4 skills: 1) dribbling the ball, 2) controlling the ball, 3) receiving the ball, and 4) passing the ball. It was found that developing skills with passion, athletes should practice developing skills to create love and satisfaction, have confidence while the ball is at your feet, create an atmosphere for athletes to feel good and happy. Developing the skill of playing with grit should develop the skill of the athlete through repeated practice and build confidence Courage to make decisions, dare to express yourself, have pride in yourself, diligence in training to increase muscle size, strong body. Developing skills with focus there is preparation for rehearsal, have responsibility for the position that one has been assigned and developing skills with monitoring, setting goals and plans for every development. continuous side practice analytical thinking to find causes and solutions to develop yourself, bring it to practice.
The objectives of this research are: 1) to study the current condition football skills training for football athletes Asian Graduate College Khon Kaen Province and 2) to study guidelines for developing football playing skills with the 4 principles of influence of football athletes, College of Asian Scholars, Khon Kaen Province. The sample group includes the current team of athletes and the club team of College of Asian Graduates, 95 people. The tool used is a questionnaire with 5 levels of assessment. Data is analyzed by frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation, and phase 2 study of guidelines for developing football playing skills using the 4 principles of influence of football athletes, College of Asian Scholars, Khon Kaen Province. The specific group of informants selected includes: 5 experts gathered information by interviewing and analyze the content of the data obtained from the interviews by interpreting and presenting them descriptively. The results of the research were found: 1) results of the study of the current conditions of football skill training of football athletes. Overall, it is at a high level. When considering each aspect, it was found that all aspects were at a high level and can be arranged in order of average opinions from highest to lowest, including dribbling, receiving the ball, passing the ball, and possession of the ball and 2) results of study of guidelines for developing football playing skills using the 4 principles of influence of football athletes of College of Asian Scholars, Khon Kaen Province consists of 4 skills: 1) dribbling the ball, 2) controlling the ball, 3) receiving the ball, and 4) passing the ball. It was found that developing skills with passion, athletes should practice developing skills to create love and satisfaction, have confidence while the ball is at your feet, create an atmosphere for athletes to feel good and happy. Developing the skill of playing with grit should develop the skill of the athlete through repeated practice and build confidence Courage to make decisions, dare to express yourself, have pride in yourself, diligence in training to increase muscle size, strong body. Developing skills with focus there is preparation for rehearsal, have responsibility for the position that one has been assigned and developing skills with monitoring, setting goals and plans for every development. continuous side practice analytical thinking to find causes and solutions to develop yourself, bring it to practice.
Keyword Development guidelines; football sports; Iddipada 4 principles