วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     709939162.pdf

  

อนุพงศ์ คงอินทร์

CAS1694

ชื่อผู้วิจัย   อนุพงศ์ คงอินทร์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์2, สมพงษ์ อัสสาภัย3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE GUIDELINES FOR DEVELOPING DIGITAL LEADERSHIP FOR SMALL SCHOOL UNDER THE OFFICE TO KHONKAEN PRIMAARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 3
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นของภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประกอบไปด้วย 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึ่งประสงค์ และความต้องการจำเป็นของภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ซึ่งปฏิบัติหน้าในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ซึ่งกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และทำการสุ่มแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบ่งชั้นตามจำนวนโรงเรียน 123 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 280 คน จำแนกเป็นผู้บริหารจำนวน 75 คน ครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่จำนวน 205 คน รวมทั้งสิ้น 280 คน แล้วทำการสุ่มอย่างง่ายแบบจับสลาก (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม มาตรประมาณค่า (Rating Scale ) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแนวทาง จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
สภาพปัจจุบันโดยภาพรวมและรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ (x ̅ = 3.91, S.D. = 0.45) สภาพที่พึงประสงค์ โดยภาพรวมและรายข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ( =4.79, S.D. = 0.41) ความต้องการจำเป็นของแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคดิจิทัลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยภาพรวม มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น PNIModified = 0.2249 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการพัฒนาความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นมืออาชีพ มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นมากที่สุด (PNIModified = 0.2448) รองลงมาการเปิดรับองค์ความรู้ใหม่สร้างสังคมแห่งปัญญา มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNIModified = 0.2398) ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNIModified = 0.2211) ด้านการคิดค้นนวัตกรรมหรือบริการใหม่ๆ มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNIModified = 0.2188) และด้านการสร้างและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์สู่สังคมยุคดิจิทัล มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNIModified = 0.2000)
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคดิจิทัลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประกอบด้วย 5 ด้าน 15 แนวทาง ได้แก่ 1. การสร้างและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์สู่สังคมยุคดิจิทัล 3 แนวทาง 2. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 แนวทาง 3. การพัฒนาความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นมืออาชีพ 3 แนวทาง 4. การเปิดรับองค์ความรู้ใหม่สร้างสังคมแห่งปัญญา 3 แนวทาง 5. การคิดค้นนวัตกรรมหรือบริการใหม่ๆ 3 แนวทาง โดยผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคดิจิทัลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยรวมทั้ง 15 แนวทางมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉลี่ยที่ ( =4.79)
คำสำคัญ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคดิจิทัลในโรงเรียนขนาดเล็ก
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research are 1) to study the current condition. Desired condition and the essential needs of leadership in the digital age of small school administrators Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 3 2) To study guidelines for developing leadership in the digital age of administrators of small schools under the jurisdiction. Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 3 consists of 2 phases: Phase 1: Study the current condition desired condition and the essential needs of leadership in the digital age of small school administrators Khon Kaen Primary Educational Service Area Office, Area 3. The sample groups used for data collection included school administrators and teachers. who perform duties in a small school Under the jurisdiction of the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office, Area 3, the sample was determined by comparing the Krejcie and Morgan tables and randomly stratified. (Stratified Random Sampling) Stratified according to the number of schools, 123 schools, resulting in a total sample of 280 people, divided into 75 administrators and 205 teachers on duty, totaling 280 people. Then simple random sampling was done by drawing lots (Simple Random Sampling) The tools used in this study include a questionnaire, rating scale (Rating Scale), 5 levels. Statistics used in data analysis include frequency, percentage, mean, standard deviation. and the index of essential needs. Phase 2: Study guidelines for developing leadership in the digital age of small school administrators. Khon Kaen Primary Educational Service Area Office, Area 3, by a group of people providing information, including 9 experts evaluating guidelines. The tools used to collect data are statistics, including averages and standard deviations.
The results of the study found that:
Current condition overall and each aspect the average is at a high level. has a total average of
(x ̅ = 3.91, S.D. = 0.45) Desired condition Overall and each item The average is at the highest level. has a total mean of (x ̅ = 4.79, S.D. = 0.41) Necessary needs of leadership development guidelines for administrators in the digital era in small schools Under the jurisdiction of the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office, Area 3, overall, it has a PNIModified Needs Index = 0.2249 and when considering each aspect Sorted from highest to lowest, it was found that the development of expertise towards professionalism Has the highest need index value (PNIModified = 0.2448) Secondly, exposure to new knowledge creates an intellectual society. Has a need index value (PNIModified = 0.2398) in terms of promoting the use of information technology. Has a need index value (PNIModified = 0.2211) in terms of innovation or new services. Has a need index value (PNIModified = 0.2188) and creates and modifies a vision for a digital society. Has a need index value (PNIModified = 0.2000)
Guidelines for developing the leadership of administrators in the digital age in small schools Under the jurisdiction of the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office, Area 3, it consists of 5 areas and 15 guidelines, including: 1) Creating and changing the vision for a digital society in 3 ways. 2) Promoting the use of information technology in 3 ways. 3) Developing expertise to become professional in 3 ways 4 Opening up to new knowledge to create a society of 3 ways of wisdom 5. Inventing innovations or new services in 3 approaches, based on the results of evaluating the appropriateness and feasibility of developing leadership of administrators in the digital age in small schools. Under the jurisdiction of the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office, Area 3, a total of 15 guidelines were appropriate and at the highest level of feasibility, with an average of (x ̅ = 4.79).
The objectives of this research are 1) to study the current condition. Desired condition and the essential needs of leadership in the digital age of small school administrators Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 3 2) To study guidelines for developing leadership in the digital age of administrators of small schools under the jurisdiction. Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 3 consists of 2 phases: Phase 1: Study the current condition desired condition and the essential needs of leadership in the digital age of small school administrators Khon Kaen Primary Educational Service Area Office, Area 3. The sample groups used for data collection included school administrators and teachers. who perform duties in a small school Under the jurisdiction of the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office, Area 3, the sample was determined by comparing the Krejcie and Morgan tables and randomly stratified. (Stratified Random Sampling) Stratified according to the number of schools, 123 schools, resulting in a total sample of 280 people, divided into 75 administrators and 205 teachers on duty, totaling 280 people. Then simple random sampling was done by drawing lots (Simple Random Sampling) The tools used in this study include a questionnaire, rating scale (Rating Scale), 5 levels. Statistics used in data analysis include frequency, percentage, mean, standard deviation. and the index of essential needs. Phase 2: Study guidelines for developing leadership in the digital age of small school administrators. Khon Kaen Primary Educational Service Area Office, Area 3, by a group of people providing information, including 9 experts evaluating guidelines. The tools used to collect data are statistics, including averages and standard deviations. The results of the study found that: Current condition overall and each aspect the average is at a high level. has a total average of (x ̅ = 3.91, S.D. = 0.45) Desired condition Overall and each item The average is at the highest level. has a total mean of (x ̅ = 4.79, S.D. = 0.41) Necessary needs of leadership development guidelines for administrators in the digital era in small schools Under the jurisdiction of the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office, Area 3, overall, it has a PNIModified Needs Index = 0.2249 and when considering each aspect Sorted from highest to lowest, it was found that the development of expertise towards professionalism Has the highest need index value (PNIModified = 0.2448) Secondly, exposure to new knowledge creates an intellectual society. Has a need index value (PNIModified = 0.2398) in terms of promoting the use of information technology. Has a need index value (PNIModified = 0.2211) in terms of innovation or new services. Has a need index value (PNIModified = 0.2188) and creates and modifies a vision for a digital society. Has a need index value (PNIModified = 0.2000) Guidelines for developing the leadership of administrators in the digital age in small schools Under the jurisdiction of the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office, Area 3, it consists of 5 areas and 15 guidelines, including: 1) Creating and changing the vision for a digital society in 3 ways. 2) Promoting the use of information technology in 3 ways. 3) Developing expertise to become professional in 3 ways 4 Opening up to new knowledge to create a society of 3 ways of wisdom 5. Inventing innovations or new services in 3 approaches, based on the results of evaluating the appropriateness and feasibility of developing leadership of administrators in the digital age in small schools. Under the jurisdiction of the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office, Area 3, a total of 15 guidelines were appropriate and at the highest level of feasibility, with an average of (x ̅ = 4.79).
Keyword Guidelines for developing leadership of administrators in the digital era in small schools.