...

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567วารสารฉบับเต็ม

จำนวนทั้งหมด 23บทความ

ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
Grairat Pungkabut
CAS1669
The Investigation of the Current State and Problems in Teaching English Vocabulary and Reading Comprehension of Ninth Grade Students
1
ภคิน พญารัง
CAS1693
ความต้องการศึกษาต่อและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
17
อนุพงศ์ คงอินทร์
CAS1694
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
27
สัจพันธ์ จริงมาก
CAS1695
ไม้เท้าเตือนสิ่งกีดขวาง สำหรับผู้สูงอายุบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน
38
พูลเกียรติ มงคลสวัสดิ์
CAS1696
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
49
จุฬาภรณ์ โสตะ
CAS1697
พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขต รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
60
Liu Jiaping
CAS1698
A Study on the experiential cognition of the metaphorical concept of "Tiger" in Chinese and Thai Languages
68
นุชนาถ ชัยมณี
CAS1699
การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วยหลักการสอน 3Rs โดยใช้สื่อเกม Power point สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
77
วิศรุต บุ่งอุทุม
CAS1700
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการร้านเกม VR โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ: กรณีศึกษาร้าน VR Delivery KKU
85
สุขสันต์ อินจงล้าน
CAS1701
ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
93
กิติพร โศกสี
CAS1702
ผลของวิธีการตอบสนองด้วยท่าทางต่อความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
104
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1703
ประสิทธิผลการวางแผนจำหน่ายต่อแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียนที่ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
113
นิรมล ศรีพรมมา
CAS1704
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาและการพูด โดยผู้ปกครองในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
121
เพ็ญนภา คนเพียร
CAS1705
ปัจจัยคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
132
วราพินทร์ ชาววิวัฒน์
CAS1706
แนวทางการส่งเสริมทักษะดิจิทัลของครูงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
145
ชีวิน อ่อนละออ
CAS1707
แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
156
บรรสิทธิ์ ดีล้อม
CAS1708
องค์ประกอบและข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
165
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS1709
การให้ความรู้ด้านกฎหมายพื้นฐานในยุคดิจิทัล : ศึกษาเฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
176
รุ่งนภา พลายเพ็ชร์
CAS1710
ธจิตวิทยากับกลยุทธ์ของธรรมทูตคฤหัสถ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21
190
สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ
CAS1711
ประเด็นด้านจิตสังคมและการพยาบาลผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไต
203
จิรโรจน์ สิริพัชโรธรณ์
CAS1712
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
208
รุ่งทิวา หมีสิลา
CAS1713
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า : กรณีศึกษาบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า
218
พรทิวา ศรีวัฒนา
CAS1714
การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน ข้าวกล้องปลอดสารพิษแม่บ้านเกษตรพัฒนา
228