วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     927203441.pdf

  

นิรมล ศรีพรมมา

CAS1704

ชื่อผู้วิจัย   นิรมล ศรีพรมมา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ2, ชนิตา พิมพ์ศรี3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาและการพูด โดยผู้ปกครองในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) EFFECTS OF LANGUAGE SKILL AND SPEECH PROFICIENCY PROGRAMS BY PARENTS OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาและการพูดโดยผู้ปกครองในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางภาษาและการพูดก่อนและหลังการใช้โปรแกรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาและการพูดโดยผู้ปกครองในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ได้แก่ ผู้ปกครองที่เป็นผู้ดูแลหลักของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 10 คน และเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา อายุระหว่าง 5- 8 ปี จำนวน 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย 1) โปรแกรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาและการพูดโดยผู้ปกครอง 2) แบบทดสอบความรู้ผู้ปกครองเรื่องโปรแกรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาและการพูด 3) แบบประเมินความสามารถทางภาษาและการพูด สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเปรียบเทียบ The Wilcoxon Matched Paris Signed - Ranks Test ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาและการพูดโดยผู้ปกครอง มีค่าผลประสิทธิภาพ เท่ากับ 81/87 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.75 อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีความสามารถพัฒนาการทางภาษาและการพูดหลังการฝึกตามโปรแกรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาและการพูดโดยผู้ปกครองสูงกว่าก่อนการฝึกตามโปรแกรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โปรแกรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาและการพูดโดยผู้ปกครอง เป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูดได้
คำสำคัญ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา; ผู้ปกครอง; โปรแกรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาและการพูด
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This Quasi-experimental research was to develop programs to promote language and speech ability by parents in children with intellectual disabilities. and to compare language and speech development before and after using the language skill and speech proficiency programs by parents of children with intellectual disability. The target groups used were 10 parents who were primary caregivers of children with intellectual disabilities and 10 children with intellectual disabilities aged between 5-8 years by purposive sampling. This research tool consists of 1) Parental Language and Speech Promotion Program 2) Parental Knowledge Test on Language and Speech Promotion Program 3) Language and speech ability assessment model. The statistical methods used in the analysis were Means, Standard Deviation (S.D.) and statistics to compare The Wilcoxon Matched Paris Signed – Ranks. The results showed that Language and speech promotion programs by parents With the program performance value equal to 81/87 higher than the specified threshold And has the effectiveness index of the program equals 0.75, within acceptable criteria And children with intellectual disabilities Having the ability to develop language and speech after training according to the program to promote language and speech by parents higher than before the program practice. Statistically significant at the level 0.05 Language and speech promotion program by parents Is a program that can be applied to children with special needs to promote language and speech development.
This Quasi-experimental research was to develop programs to promote language and speech ability by parents in children with intellectual disabilities. and to compare language and speech development before and after using the language skill and speech proficiency programs by parents of children with intellectual disability. The target groups used were 10 parents who were primary caregivers of children with intellectual disabilities and 10 children with intellectual disabilities aged between 5-8 years by purposive sampling. This research tool consists of 1) Parental Language and Speech Promotion Program 2) Parental Knowledge Test on Language and Speech Promotion Program 3) Language and speech ability assessment model. The statistical methods used in the analysis were Means, Standard Deviation (S.D.) and statistics to compare The Wilcoxon Matched Paris Signed – Ranks. The results showed that Language and speech promotion programs by parents With the program performance value equal to 81/87 higher than the specified threshold And has the effectiveness index of the program equals 0.75, within acceptable criteria And children with intellectual disabilities Having the ability to develop language and speech after training according to the program to promote language and speech by parents higher than before the program practice. Statistically significant at the level 0.05 Language and speech promotion program by parents Is a program that can be applied to children with special needs to promote language and speech development.
Keyword Children with Intellectual Disabilities, Parents, Language skill and Speech Proficiency Programs