วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1063912852.pdf

  

ภคิน พญารัง

CAS1693

ชื่อผู้วิจัย   ภคิน พญารัง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความต้องการศึกษาต่อและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) NEEDS AND FACTORS REGARDING TO THE DECISION MAKING IN FURTHER THE STUDY IN BACHELOR OF ARCHITECTURE, RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA
บทคัดย่อ ภาษาไทย งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต เปรียบเทียบความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล และเปรียบเทียบปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างในการทำวิจัย คือ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจำนวน 169 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่า t-test ค่า F-test และวิธีของเชฟเฟ่ ผลวิจัยพบว่า ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ ความต้องการศึกษาต่อ การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of the research is to study the need to study for a bachelor of architecture degree Rajamangala University of Technology Srivijaya, to study the factors affecting the decision to study for the bachelor of architecture degree, to compare the study requirements for a bachelor of Architecture degree classified by personal data, and compare the factors affecting the decision to study for the bachelor of Architecture degree classified by personal data. The samples used in this research were 169 students studying at Rajamangala University of Technology Srivijaya, and accidental sampling. The research instrument was a questionnaire. The data were analyzed by using a computer program. The statistics utilizing in the research were standard deviations, frequency distributions, percentage, t-test, F-test and Scheffe’s multiple comparison method. The results showed that the overall demand for bachelor of Architecture degree was at the highest level. As for the factors affecting the decision to study for a bachelor’s degree as a whole were at a high level. Students with different personal data in term of gender had not different desire to pursue a bachelor of Architecture degree and students with different personal data in term of gender had not different factors affecting their decision to pursue a bachelor’s degree.
The objectives of the research is to study the need to study for a bachelor of architecture degree Rajamangala University of Technology Srivijaya, to study the factors affecting the decision to study for the bachelor of architecture degree, to compare the study requirements for a bachelor of Architecture degree classified by personal data, and compare the factors affecting the decision to study for the bachelor of Architecture degree classified by personal data. The samples used in this research were 169 students studying at Rajamangala University of Technology Srivijaya, and accidental sampling. The research instrument was a questionnaire. The data were analyzed by using a computer program. The statistics utilizing in the research were standard deviations, frequency distributions, percentage, t-test, F-test and Scheffe’s multiple comparison method. The results showed that the overall demand for bachelor of Architecture degree was at the highest level. As for the factors affecting the decision to study for a bachelor’s degree as a whole were at a high level. Students with different personal data in term of gender had not different desire to pursue a bachelor of Architecture degree and students with different personal data in term of gender had not different factors affecting their decision to pursue a bachelor’s degree.
Keyword Further study, Decision making factors, Bachelor of Architecture