วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     460385564.pdf

  

รุ่งทิวา หมีสิลา

CAS1713

ชื่อผู้วิจัย   รุ่งทิวา หมีสิลา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ธัสภัส เมืองปัน2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า : กรณีศึกษาบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) INCREASING THE EFFICIENCY OF PRODUCTS STORED IN THE WAREHOUSE: A CASE STUDY OF AN ELECTRICAL APPLIANCE COMPANY
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ คลังสินค้า, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้า
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Warehouse, Major Appliance, Products