วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     305977289.pdf

  

พรทิวา ศรีวัฒนา

CAS1714

ชื่อผู้วิจัย   พรทิวา ศรีวัฒนา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สวิตา อ่อนละออ2สวิตา อ่อนละออ2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน ข้าวกล้องปลอดสารพิษแม่บ้านเกษตรพัฒนา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) POTENTIAL DEVELOPMENT TO ENHANCE COMPETITIVENESS: A CASE STUDY OF ORGANIC BROWN RICE COMMUNITY ENTERPRISE OF KASET PATTANA HOUSEWIVES
บทคัดย่อ ภาษาไทย การปลูกข้าวอินทรีย์ หรือ การทำนำข้าวปลอดสารพิษ เป็นการปลูกข้าวแนวใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้าวที่ปลอดภัย ไร้สารพิษ รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย แข็งแรง ปราศจากหรือมีโรคน้อยที่สุด ในอดีตประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบรูณ์ของทั้งดินและน้ำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางที่เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำหลักของประเทศ ดังคำกล่าวที่ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว”การเพาะปลูกก็เป็นในรูปแบบการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน มีการเพาะปลูกพืชที่หลากหลาย แต่เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น เริ่มมีการแลกเปลี่ยนซื้อขาย การตลาดเริ่มเปิดกว้างมากขึ้น การเพาะปลูกเปลี่ยนเป็นแบบเพื่อการพาณิชย์และการส่งออก เริ่มมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ รวมไปถึงการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อใช้ในการเพิ่มผลผลิต จริงอยู่การใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได้ในระยะเริ่มแรก แต่เมื่อทำการปลูกพืชชนิดเดียวและใช้สารเคมีในพื้นที่หนึ่งไปนานๆ จะเริ่มเกิดปัญหามีสารเคมีตกค้างในดิน ดินในพื้นที่นั้นๆ จะเริ่มเกิดภาวะเสื่อมโทรมลง ความอุดมสมบรูณ์และแร่ธาตุในดินลดลง จึงเป็นสำเหตุหลักที่ทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำลง
ผู้วิจัยทำการศึกษาข้อมูลกลุ่มบทบาทสตรี ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดตั้งกลุ่มเพื่อทำสินค้าผลิตภัณฑ์ตำบลข้าวกล้องปลอดสารพิษ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนการค้า ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องปลอดสารพิษแม่บ้านเกษตรพัฒนา” พบว่าปัญหาที่พบเจอต้องการแก้ไขและสนับสนุน คือ ด้านกระบวนการผลิต ยังมีบางกระบวนการที่ต้องใช้ Manual ในขั้นการคัดแยกเมล็ดข้าว ด้านการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ยังขาดความรู้ความชำนาญและวิธีการจำหน่ายผ่านออนไลน์และด้านการบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านกระบวนการผลิต ด้านการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อโซเซียล และด้านการบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย สามารถจัดเก็บได้นาน และเพื่อนำสินค้าออกจำหน่ายไปยังห้างสรรพสินค้ำและร้านสะดวกซื้อชั้นนำ หรือตลาดต่างประเทศได้
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องปลอดสารพิษแม่บ้านเกษตรพัฒนา ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า ด้านกำลังการผลิต เนื่องจากกำลังการผลิตไม่เพียงพอ การทำนำข้าวกล้องปลอดสารพิษมีการดำเนินการหลายขั้นตอน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานคุณภาพตามระบบข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่ดีในโรงงานผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤต (Hazard analysis critical control point : HACCP) ในกระบวนการผลิตข้าวสาร
ด้านการบรรจุภัณฑ์ มีความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีการสกรีนตราสินค้าบนถุงพลาสติกเรียบร้อยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากปัจจุบันใช้ถุงพลาสติก PE บรรจุสุญญากาศและนำมาติดสติกเกอร์ตราสินค้า จึงทำให้บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ยังไม่ทันสมัยและยังไม่ได้มาตรฐาน
ด้านการตลาดออนไลน์ มีความต้องการหาช่องทางจำหน่ายผ่านออนไลน์แต่ยังขาดองค์ความรู้ความชำนาญและวิธีการจำหน่ายผ่านออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันมีช่องทางเดียวในการจำหน่าย คือ ออกบูธร้านค้าตามห้างสรรพสินค้าในงานสินค้ำ OTOP
คำสำคัญ ความสามารถในการแข่งขัน; ข้าวปลอดสารพิษ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Organic rice farming on non-toxic rice farming is a new way of growing rice based on the philosophy of sufficiency economy in order to obtain rice that is safe, non-toxic and maintain health and the environment. It is hygienic, safe, healthy, without or having the least amount of disease. In the past, Thailand was an area that was very fertile with both soil and water, especially the central lowlands that are the country’s main breadbasket. As the saying goes, “In the water there is fish, in the fields there is rice.” Cultivation is also a form of production for household consumption. There is a variety of crops which are cultivated. However, when the population increases, the trades start. Marketing is becoming more open. Cultivation has been changed to commercial and for exporting. Monocultures began to be planted and modern technology was introduced, including the use of chemical fertilizers and pesticides to increase productivity. It is true that the use of chemicals and fertilizers can help increase yields in the early stages. But when planting a single crop and using chemicals in one area for a long time, there will be problems with chemical residues in the soil. The soil in that area will begin to deteriorate and there are decreased fertility and minerals in the soil. Therefore, it is the main reason for the lower yield per rai. The researcher studied data on women’s role groups in Ban Kho Subdistrict, Muang District, Khonkaen Province which set up a group to produce sub-district products on non-toxic brown rice. It has been registered as a trade name “Non-Toxic Brown Rice Community Enterprise of Kaset Pattana Housewives.” It was found that the problems encountered that needed to be solved and supported were in the production process. There are still some processes that must be used manually in the separation of rice grains. In terms of marketing through online channels, there is still a lack of knowledge, expertise and methods for online sales and non-standard packaging. Therefore, the researcher foresees the importance of the development of the production process, online marketing through social media and packaging that meets modern standards and can be stored for a long time and to bring products to sell to department stores and leading convenience stores.

The purpose of this research was to study potential development to enhance competitiveness. It is a case study of organic brown rice community enterprise of Kaset Pattana housewives. The tools used in the research are in-depth interviews. The study found that:
Production capacity. Due to insufficient production capacity. Organic brown rice farming involves several steps in order to provide quality management operations according to the system, requirements, criteria and Good Manufacturing Practice: GMP and Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP in the rice production processes.
Pakaging. There is a demand for packaging that has the brand name screened on the plastic bag for quick and convenient packaging. At present, PE plastic bags are vacuum packed and used to attach brand stickers. As a result, the existing packaging is not up-to-date and not up to standard.
Online marketing. There is a need to find an online distribution channel, but still lacks knowledge, expertise and how to sell online. At present, there is only one distribution channel to set up shop booths in department stores in OTOP product fairs.
Organic rice farming on non-toxic rice farming is a new way of growing rice based on the philosophy of sufficiency economy in order to obtain rice that is safe, non-toxic and maintain health and the environment. It is hygienic, safe, healthy, without or having the least amount of disease. In the past, Thailand was an area that was very fertile with both soil and water, especially the central lowlands that are the country’s main breadbasket. As the saying goes, “In the water there is fish, in the fields there is rice.” Cultivation is also a form of production for household consumption. There is a variety of crops which are cultivated. However, when the population increases, the trades start. Marketing is becoming more open. Cultivation has been changed to commercial and for exporting. Monocultures began to be planted and modern technology was introduced, including the use of chemical fertilizers and pesticides to increase productivity. It is true that the use of chemicals and fertilizers can help increase yields in the early stages. But when planting a single crop and using chemicals in one area for a long time, there will be problems with chemical residues in the soil. The soil in that area will begin to deteriorate and there are decreased fertility and minerals in the soil. Therefore, it is the main reason for the lower yield per rai. The researcher studied data on women’s role groups in Ban Kho Subdistrict, Muang District, Khonkaen Province which set up a group to produce sub-district products on non-toxic brown rice. It has been registered as a trade name “Non-Toxic Brown Rice Community Enterprise of Kaset Pattana Housewives.” It was found that the problems encountered that needed to be solved and supported were in the production process. There are still some processes that must be used manually in the separation of rice grains. In terms of marketing through online channels, there is still a lack of knowledge, expertise and methods for online sales and non-standard packaging. Therefore, the researcher foresees the importance of the development of the production process, online marketing through social media and packaging that meets modern standards and can be stored for a long time and to bring products to sell to department stores and leading convenience stores. The purpose of this research was to study potential development to enhance competitiveness. It is a case study of organic brown rice community enterprise of Kaset Pattana housewives. The tools used in the research are in-depth interviews. The study found that: Production capacity. Due to insufficient production capacity. Organic brown rice farming involves several steps in order to provide quality management operations according to the system, requirements, criteria and Good Manufacturing Practice: GMP and Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP in the rice production processes. Pakaging. There is a demand for packaging that has the brand name screened on the plastic bag for quick and convenient packaging. At present, PE plastic bags are vacuum packed and used to attach brand stickers. As a result, the existing packaging is not up-to-date and not up to standard. Online marketing. There is a need to find an online distribution channel, but still lacks knowledge, expertise and how to sell online. At present, there is only one distribution channel to set up shop booths in department stores in OTOP product fairs.
Keyword Competitiveness; Organic Rice