วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     880625907.pdf

  

เพ็ญนภา คนเพียร

CAS1705

ชื่อผู้วิจัย   เพ็ญนภา คนเพียร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ธนาพันธ์ นัยพินิจ2, นพดล มั่งมี3, ภาณุวีร์ ไชยศรี4, พรสุดา ชูช่วย5, บุษบา ขุนอยู่6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE FACTORS OF SERVICE QUALITY AFFECTING THE DECISION MARKING TO CHOOSE THE SERVICE OF SRISUKSAMRAN SUBDISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL IN UBOLRATANA DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ คุณภาพบริการ; ปัจจัยส่วนบุคคล; การตัดสินใจบริการ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword service quality; Personal factors; service decisionservice quality; Personal factors; service decision