วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     848208811.pdf

  

บรรสิทธิ์ ดีล้อม

CAS1708

ชื่อผู้วิจัย   บรรสิทธิ์ ดีล้อม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ปริณ ทนันชัยบุตร2, ไพศาล สุวรรณน้อย3, สังเวียน ปินะกาลัง4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) องค์ประกอบและข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) COMPONENT AND INFORMATION FOR THE DEVELOPMENT OF BLENDED LEARNING MODEL TO IMPROVE CRITICAL THINKING SKILLS FOR HIGH SCHOOL STUDENTS
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นการวิจัยเอกสาร และ 2) ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น 1. การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 โรงเรียน รวม 100 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (x ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 2. การสนทนากลุ่ม กับครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 โรงเรียน รวม 10 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบไปด้วย 1. การระบุปัญหา 2. การรวบรวมข้อมูล 3. การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 4. การตั้งสมมติฐาน 5. การสรุปอ้างอิง องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 1. หลักการ 2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3. ขั้นตอนการเรียนรู้ 4. เนื้อหาสาระ 5. ระบบสังคม 6. หลักการตอบสนอง 7. สิ่งสนับสนุน 8. การนำไปใช้ 9. การวัดและประเมินผล และ 2) ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า 1. การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันควรนำเครื่องมือสื่อสารที่เป็นอุปกรณ์พกพาไร้สายที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ มาผสมผสานในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในแบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ 2. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนนั้น ควรนำแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้ในการพัฒนา
คำสำคัญ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ; การเรียนรู้แบบร่วมมือ; การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ; การเรียนรู้แบบร่วมมือ; การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were 1) to study the components and indicators of critical thinking skills and elements of learning model by documentary research and 2) to study environmental factors that affect the development of critical thinking skills for high school students including 1. Student opinion study. It is exploratory research. The target group are high school students in 5 schools under Department of local administration total 100 students by purposive sampling. Collect data using a questionnaire. Data were analyzed using mean and standard deviation and 2. Group discussion with teachers who teach computational science. The target group are teachers who teach computational science in secondary level in schools under Department of local administration total 10 teachers by purposive sampling.
The research results were as follows: 1) Components and indicators of critical thinking skills consist: 1. Identify problem 2. Collecting information 3. Credibility of source of information 4. Hypothesis 5. Inference. The components of the learning model consist: 1. Principles 2. Objectives 3. Syntax 4. Content 5. Social system 6. Principles of reaction 7. Support system 8. Application 9. Measurement and Evaluation and 2) Environmental factors that affects the development of critical thinking skills for high school students, it was found that 1. Learning at present should combine communication devices that are portable wireless devices and widely used, such as mobile phones, smartphones, tablets, etc. in both face-to-face and online learning. 2. Learning activities to develop critical thinking skills for students should be use cooperative learning.
The purposes of this research were 1) to study the components and indicators of critical thinking skills and elements of learning model by documentary research and 2) to study environmental factors that affect the development of critical thinking skills for high school students including 1. Student opinion study. It is exploratory research. The target group are high school students in 5 schools under Department of local administration total 100 students by purposive sampling. Collect data using a questionnaire. Data were analyzed using mean and standard deviation and 2. Group discussion with teachers who teach computational science. The target group are teachers who teach computational science in secondary level in schools under Department of local administration total 10 teachers by purposive sampling. The research results were as follows: 1) Components and indicators of critical thinking skills consist: 1. Identify problem 2. Collecting information 3. Credibility of source of information 4. Hypothesis 5. Inference. The components of the learning model consist: 1. Principles 2. Objectives 3. Syntax 4. Content 5. Social system 6. Principles of reaction 7. Support system 8. Application 9. Measurement and Evaluation and 2) Environmental factors that affects the development of critical thinking skills for high school students, it was found that 1. Learning at present should combine communication devices that are portable wireless devices and widely used, such as mobile phones, smartphones, tablets, etc. in both face-to-face and online learning. 2. Learning activities to develop critical thinking skills for students should be use cooperative learning.
Keyword Critical thinking skill; Cooperative learning; Blended learning