วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     263452321.pdf

  

สุขสันต์ อินจงล้าน

CAS1701

ชื่อผู้วิจัย   สุขสันต์ อินจงล้าน
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กุหลาบ ปุริสาร2, ประสงค์ ต่อโชติ3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) TECHNOLOGICAL LEADERSHIP AFFECTING TEACHERS INTEGRATION OF TECHNOLOGY USE IN SCHOOL UNDER KHONKAEN SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ ข-
ข-
Keyword -