วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     353836339.pdf

  

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

CAS1703

ชื่อผู้วิจัย   ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สมใจ พิมานแมน2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ประสิทธิผลการวางแผนจำหน่ายต่อแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียนที่ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) EFFECTIVENESS OF DISCHARGE PLANNING PROGRAM FOR HEALTH BELIEF MODEL ON CAREGIVERS OF PRE-SCHOOL CHILDREN WITH PNEUMONIA. KHAO SUAN KWANG HOSPITAL KHAO SUAN KWANG DISTRICT KHON KAEN PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการวางแผนจำหน่ายต่อแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียนที่ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบโรงพยาบาลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจำนวน 50 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคปอดอักเสบหลังการทดลอง(????̅= 4.35 ± 0.56) สูงกว่าก่อนการทดลอง (????̅= 3.98 ± 0.45) การรับรู้ความรุนแรงของการเป็นโรคปอดอักเสบหลังการทดลอง (????̅= 4.43 ± 0.58) สูงกว่าก่อนการทดลอง (????̅= 4.07 ± 0.53) การรับรู้ประโยชน์ที่จะได้รับของการป้องกันโรคปอดอักเสบหลังการทดลอง (????̅= 4.64 ± 0.77) สูงกว่าก่อนการทดลอง (????̅= 4.09 ± 0.45) และการรับรู้อุปสรรคหลังการทดลอง (????̅= 4.15 ± 0.44) สูงกว่าก่อนการทดลอง (????̅= 3.78 ± 0.53) ผลจากการศึกษาโรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นควรนำโปรแกรมการวางแผนการจำหน่ายไปใช้ในการส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียน
คำสำคัญ โรคปอดอักเสบ การวางแผนการจำหน่าย แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research was a quasi-experimental study aimed to study the effectiveness of discharge planning on the health beliefs model of caregivers of pre-school children with pneumonia. Khao Suan Kwang Hospital Khao Suan Kwang District Khon Kaen Province The sample group was 50 caregivers of patients with pneumonia, selected by a Simple Random sampling method. Data were collected by health belief model questionnaire with a confidence value of 0.81, data analyzed by t-test statistics. Results found that Perceived risk of pneumonia after the experiment (????̅= 4.35 ± 0.56) was higher than before (????̅= 3.98 ± 0.45). Perceived severity of pneumonia after the experiment (????̅= 4.43 ± 0.58) was higher than before (????̅= 4.07 ± 0.53) Perceived benefits of pneumonia prevention after the experiment (????̅= 4.64 ± 0.77) was higher than before (????̅= 4.09 ± 0.45) and perceived barriers after the experiment (????̅= 4.15 ± 0.44) was higher than before (????̅= 3.78 ± 0.53) Results of the studied should be used in discharge planning programs to promote patient caregivers on health belief model in caring for patients with pneumonia.
This research was a quasi-experimental study aimed to study the effectiveness of discharge planning on the health beliefs model of caregivers of pre-school children with pneumonia. Khao Suan Kwang Hospital Khao Suan Kwang District Khon Kaen Province The sample group was 50 caregivers of patients with pneumonia, selected by a Simple Random sampling method. Data were collected by health belief model questionnaire with a confidence value of 0.81, data analyzed by t-test statistics. Results found that Perceived risk of pneumonia after the experiment (????̅= 4.35 ± 0.56) was higher than before (????̅= 3.98 ± 0.45). Perceived severity of pneumonia after the experiment (????̅= 4.43 ± 0.58) was higher than before (????̅= 4.07 ± 0.53) Perceived benefits of pneumonia prevention after the experiment (????̅= 4.64 ± 0.77) was higher than before (????̅= 4.09 ± 0.45) and perceived barriers after the experiment (????̅= 4.15 ± 0.44) was higher than before (????̅= 3.78 ± 0.53) Results of the studied should be used in discharge planning programs to promote patient caregivers on health belief model in caring for patients with pneumonia.
Keyword Pneumonia Discharge planning Health belief model


วารสารอื่นๆ

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

20 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS546
การประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
104
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS616
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
0
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS702
การทำนายภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
287
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS724
การใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก ของนักศึกษาพยาบาล
76
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS856
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล
125
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS867
การสร้างและพัฒนาโปรแกรมออนไลน์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
210
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS616
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS928
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
1
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS988
การรับรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
147
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1023
การประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
51
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1043
ภาวะสุขภาพของคนพิการในโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ และศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
26
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1092
การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว : กรณีศึกษาผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว
21
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1180
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ในรายวิชาการบริหารการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาล
112
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1248
ผลการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขอัจฉริยะ โดยการใช้โปรแกรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุออนไลน์ ชุมชนหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น
123
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1259
การประเมินโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ ของศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน: การวิจัยเชิงคุณภาพ
18
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1318
ผลของการนำหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
156
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1511
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน 4Rs เพื่อส่งเสริมความมั่นใจ ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
117
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1361
รูปแบบภาวะผู้นำแบบร่วมสมัยของผู้นำชุมชนที่มีผลต่อการลดขยะต้นทางโดยใช้แนวคิด 3Rs กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัวถนน ตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น
150
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1670
ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7-7 เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลในคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาล
15
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1703
ประสิทธิผลการวางแผนจำหน่ายต่อแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียนที่ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
113