วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1771305530.pdf

  

พูลเกียรติ มงคลสวัสดิ์

CAS1696

ชื่อผู้วิจัย   พูลเกียรติ มงคลสวัสดิ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) TOURISTS SATISFACTION FOR DEVELOPING A LEARNING RESOUECES ON SONGKHLA NATIONAL MUSEUM
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัย เรื่อง “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา และเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 ซึ่งมีขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 204 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ในภาพรวมทั้ง
5 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่และอาคาร ด้านการบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวัตถุสิ่งของ และด้านการจัดแสดงและนิทรรศการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในด้านสถานที่และอาคาร ในระดับมาก และมีความพึงพอใจ ในด้านการบริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านวัตถุสิ่งของ รวมถึงด้านการจัดแสดงและนิทรรศการ ในระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้มีความน่าสนใจ ความทันสมัยต่อสถานการณ์ทางสังคม เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจแล้วมีความประสงค์กลับมาเยี่ยมชม
คำสำคัญ ความพึงพอใจ; แหล่งเรียนรู้; พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ; นักท่องเที่ยว
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The research “Tourist’ Satisfaction on Songhkla National Museum” is to carry out a quantitative study of Tourist’ Satisfaction on Songhkla National Museum. Participants in the study are 204 tourist visitors of Songhkla National Museum between February - March 2023. The method of study is surveys and data are processed using a statistic analysis program. Statistics used in the study are in percentages and mean averages. The study revealed the overall level of Tourist’ Satisfaction on Songhkla National Museum in 5 aspects: location and buildings, service, information technology, attractions, shows and exhibitions are at the moderate level on average. A more specific individual analysis revealed that the satisfaction on location and buildings are high, while service, public relations, attractions and shows and exhibitions are at the moderate level.
The research “Tourist’ Satisfaction on Songhkla National Museum” is to carry out a quantitative study of Tourist’ Satisfaction on Songhkla National Museum. Participants in the study are 204 tourist visitors of Songhkla National Museum between February - March 2023. The method of study is surveys and data are processed using a statistic analysis program. Statistics used in the study are in percentages and mean averages. The study revealed the overall level of Tourist’ Satisfaction on Songhkla National Museum in 5 aspects: location and buildings, service, information technology, attractions, shows and exhibitions are at the moderate level on average. A more specific individual analysis revealed that the satisfaction on location and buildings are high, while service, public relations, attractions and shows and exhibitions are at the moderate level.
Keyword Satisfaction; Learning Resources; National Museum; Tourist