วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1843257887.pdf

  

วราพินทร์ ชาววิวัฒน์

CAS1706

ชื่อผู้วิจัย   วราพินทร์ ชาววิวัฒน์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สถิรพร เชาวน์ชัย2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการส่งเสริมทักษะดิจิทัลของครูงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) APPROACHES TO PROMOTING TEACHERS DIGITAL SKILLS UNDER PHITSANULOK PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ ทักษะดิจิทัล; การส่งเสริม; ครู
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword digital skills; promoting; teacher


วารสารอื่นๆ

วราพินทร์ ชาววิวัฒน์

7 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
นางสาววราพินทร์ ชาววิวัฒน์
นางสาววราพินทร์ ชาววิวัฒน์
นางสาววราพินทร์ ชาววิวัฒน์
นางสาววราพินทร์ ชาววิวัฒน์
นางสาววราพินทร์ ชาววิวัฒน์
วราพินทร์ ชาววิวัฒน์
CAS1465
แนวทางการส่งเสริมทักษะดิจิทัลของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
0
วราพินทร์ ชาววิวัฒน์
CAS1706
แนวทางการส่งเสริมทักษะดิจิทัลของครูงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
145