วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     460622714.pdf

  

จุฬาภรณ์ โสตะ

CAS1697

ชื่อผู้วิจัย   จุฬาภรณ์ โสตะ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ภัทรพล โพนไพรสันต์2*, สุไวย์รินทร์ ศรีชัย3, ชวลิต หงษ์ยนต์4, นเรนทร์ฤทธิ์ จันทร์จรัสสถิต5
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขต รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) COVID-19 PREVENTATIVE BEHAVIOR AMONG VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS IN THE HEALTH PROMOTING HOSPITAL, NONG DAENG SUBDISTRICT, NA CHUEK DISTRICT, MAHASARAKHAM PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีประชากรทั้งหมด 89 คน โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 73 คน สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 82.2 อายุส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างอายุ 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.7 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 84.9 นับศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100 รายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 1000 - 4000บาท 69.9 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว คิดเป็นร้อยละ 83.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 53.4 รองลงมาการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 42.5 ส่วนแหล่งข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากที่สุดจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 69.9 รองลงมาจากสื่ออินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 16.4 และระยะเวลาใรการเป็น อสม. มากที่สุดอยู่ในช่วงระหว่าง1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.7
โดยสรุป อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาเหตุและการติดต่อ อาการและอาการแสดง และการป้องกันและควบคุมโรค อยู่ใน ระดับดีมาก ร้อยละ 97.4 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มี ค่าคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับรับรู้มาก (x ̅ = 2.45, S.D. = 157) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับดีมาก (x ̅ = 3.00, S.D. = 0.001)
คำสำคัญ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ;อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword COVID-19; Village Health Volunteer