วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     435569649.pdf

  

นุชนาถ ชัยมณี

CAS1699

ชื่อผู้วิจัย   นุชนาถ ชัยมณี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
พูลเกียรติ มงคลสวัสดิ์2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วยหลักการสอน 3Rs โดยใช้สื่อเกม Power point สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) DEVELOPMENT OF COMPUTER LEARNING ABILITY WITH 3RS TEACHING PRINCIPLES USING POWER POINT GAME MEDIA FOR STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES MATTHAYOM 5
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วยหลักการสอน 3R’s โดยใช้สื่อเกม Power Point สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วยหลักการสอน 3R’s โดยใช้สื่อเกม Power Point สำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) สื่อเกม Power Point 3) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ข้อ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วยหลักการสอน 3R’s โดยใช้สื่อเกม Power Point วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนที่ได้จากการทดสอบ และสถิติวิเคราะห์เครื่องมือ คือหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ (IOC) ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังเรียนโดยใช้สื่อเกม Power Point นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถทางการเรียนมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากคะแนนเป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 9.00 คะแนน 2) ก่อนเรียนโดยใช้สื่อเกม Power Point นักเรียนทำคะแนนได้สูงสุด 10 คะแนน คะแนนต่ำสุด 5 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 7.40 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.85 และหลังเรียนโดยใช้สื่อเกม Power Point นักเรียนทำคะแนนได้สูงสุด 18 คะแนน คะแนนต่ำสุด 15 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 16.40 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 แสดงให้เห็นว่าหลังเรียนโดยใช้สื่อเกม Power Point นักเรียนมีความสามารถทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วยหลักการสอน 3R’s โดยใช้สื่อเกม Power Point อยู่ในระดับมาก x̄ = 4.8 และค่า S.D. = 0.45
คำสำคัญ การพัฒนาความสามารถทางการเรียน; 3R’s; เกม Power Point
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Learning Ability; 3R’s; Power Point Game Media