วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     645206949.pdf

  

ทิพวัลย์ ด่านสวัสดิกุล

CAS1697

ชื่อผู้วิจัย   ทิพวัลย์ ด่านสวัสดิกุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ภัทรพล โพนไพรสันต์2*, ศรัณย์ ศรีวงษา3, รัฐพล สีหะวงษ์4, อัจฉรา แหลมทอง5
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) คุณภาพชีวิตและความสุขของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) QUALITY OF LIFE AND HAPPINESS OF OFFICIALS OF A SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, PHU KHIAO DISTRICT, CHAIYAPHUM PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 3) ความสุขของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นการศึกษาเชิงเชิงพรรณนา (Descriptive Study) ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ได้มาจากการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ลักษณะทางประชากร เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.0 และเพศชาย ร้อยละ 50.0 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 34.6 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 54 การศึกษาที่สำเร็จและใช้ในการเข้าทำงานครั้งแรก คือ ปริญญาตรี ร้อยละ 48.9 คุณวุฒิสูงสุดในปัจจุบันตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน คือ ปริญญาตรี ร้อยละ 47.9 มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 6-10ปี ร้อยละ 41.0 ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานครั้งแรก เป็นตำแหน่งกองการศึกษา ร้อยละ 20.9 ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน มีตำแหน่งเป็นกองการศึกษา ร้อยละ 20.9 มีสถานภาพเป็น ข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราวเท่ากัน ร้อยละ 42.2 มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 40.5 พักอาศัยอยู่กับครอบครัว ร้อยละ 50.6 มีภาระในการเลี้ยงดู บุตร ธิดา ร้อยละ 55.6 พักอาศัยที่บ้านพักของตนเอง ร้อยละ 74.1 ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 39.5 มีความพึงพอใจ ในระดับ มาก ร้อยละ 37.0 และประชากรส่วนใหญ่มีความไม่พึงพอใจในการทำงาน มีค่าร้อยละเท่ากัน คือไม่มีความก้าวหน้าในตำแหน่ง ไกลบ้าน ไม่มีโอกาสได้รับการบรรจุเข้าทำงาน และค่าตอบแทนน้อยไม่เพียงพอ ร้อยละ25.0 ผลการศึกษาความสุของค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิความสุขของประชากรที่ศึกษาจำแนกตามระดับความสุข พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 48.2
คำสำคัญ คุณภาพชีวิต, ความสุขของเจ้าหน้าที่, องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Quality of life, Happiness of officials, a subdistrict administrative organization