วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1083894475.pdf

  

ตวงพร อานันทศิริเกียรติ

CAS1709

ชื่อผู้วิจัย   ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
วิทวัส ผาบสิมมา2, ชนากานต์ ตะกรุดโทน3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขานิติศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การให้ความรู้ด้านกฎหมายพื้นฐานในยุคดิจิทัล : ศึกษาเฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) PROVIDING BASIC LEGAL KNOWLEDGE IN THE DIGITAL AGE: STUDY ONLY SCHOOLS PARTICIPATING IN THE PROJECT TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION AND LOCAL DEVELOPMENT. WITH A HIGHER EDUCATION INSTITUTION AS A MENTOR FISCAL YEAR 2023
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ การให้ความรู้ด้านกฎหมายพื้นฐานในยุคดิจิทัล; ทักษะการสอน; สื่อการสอน; การติดตาม; การนำความรู้ไปถ่ายทอด; ความพึงพอใจ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Basic Legal Knowledge in the Digital Age; Teaching Skills; Teaching Media; Tracking; Transferring Knowledge; Satisfaction


วารสารอื่นๆ

ตวงพร อานันทศิริเกียรติ

6 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS361
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
9
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS396
การประเมินและติดตามนิติศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2554 คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
68
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS586
กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพของสัตว์ : มุมมองเกี่ยวกับ การบังคับใช้กฎหมาย
1
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS899
การประเมินและติดตามนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
53
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS1245
ปัญหาและข้อจำกัดในการเรียนการสอนกฎหมายทางออนไลน์
211
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS1709
การให้ความรู้ด้านกฎหมายพื้นฐานในยุคดิจิทัล : ศึกษาเฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
176