วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1637900642-8-ED08074-85.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ -

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีการศึกษา 2563
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -