...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2564วารสารฉบับเต็ม

จำนวนทั้งหมด 25บทความ

ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
พลวัชร สำเรียนรัมย์
CAS1169
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ดนตรีตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ทางดนตรีสำหรับนักเรียนอายุ 13-15 ปี
1
พิสิฐ เทพไกรวัล
CAS1170
บทบาทของครูกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
10
เฉลิมเกียรติ ถีอาสนา
CAS1171
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
23
นพรัตน์ หิริโกกุล
CAS1172
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบร่วมมือ STAD ประกอบเกมและบัตรคำศัพท์ภาษาจีนร่วมกับ กระบวนการ E-PLC เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน เรื่อง คำศัพท์ภาษาจีน YCT2 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
33
เมทิชา สำราญเรียบ
CAS1173
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ LT (learning together) ร่วมกับเทคนิค SQ3R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์วิชาภาษาจีน ตามรูปแบบกระบวนการ E-PLC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
42
จาฎุพจน์ เกตุสำเภา
CAS1174
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการนำนโยบายประเทศไทย 4.0 สู่การปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
52
ปิยวัฒน์ บุญโสม
CAS1175
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ BBL เทคนิค Synectics เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่องทฤษฎีสี ในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ โดย กระบวนการ E-PLC
65
ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
CAS1176
แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีการศึกษา 2563
74
กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
CAS1177
ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการให้ความเชื่อมั่นของทีม E-PLC และคุณภาพของผลลัพธ์ทางการศึกษาในสถานศึกษา
86
ชีวิน อ่อนละออ
CAS1178
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
92
นพชัย คงเจริญ
CAS1179
การพัฒนาระบบเฝ้าติดตามเครื่องขัดขาวในโรงสีข้าวโดยอาศัยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
102
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1180
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ในรายวิชาการบริหารการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาล
112
จุฬาภรณ์ โสตะ
CAS1181
การพัฒนา Soft Skill สำหรับผู้นำในสถานการณ์โควิด
123
กษม ชนะวงศ์
CAS1182
สุขภาพองค์รวมและการปรับตัวของผู้สูงอายุ: จงเปลี่ยนก่อนถูกบังคับให้เปลี่ยน
131
ธิดาพร บุญเม่น
CAS1183
การศึกษาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่ออาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ กรณีศึกษา: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
137
ประกอบ ผลงาม
CAS1184
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
149
Phyo Thiri Hlaing
CAS1185
Service quality improvement of traditional automotive maintenance services in Yangon, Myanmar
163
Aniwat Kaewjomnong
CAS1186
Digital Intelligence of Educational Personnel in Public Universities in 4 Southern Border Provinces during the COVID-19 Pandemic in Thailand
172
Kulkaruna Auefueklang
CAS1187
The Effect of Using Videos Associated with Role Play on Enhancing English Speaking Ability of High School Students
184
Nattiwan Jindarungsakul
CAS1188
Effects of Extensive Reading on Developing Grade 7 Students’ English Reading Comprehension and Learning Retention
195
Chartchanok Nanok
CAS1189
Creative Leadership of Administrators in 21st Century Affecting Effectiveness of Private School under Khon Kaen Educational Area District Office 2
203
Kularb Purisarn
CAS1190
The Guidelines for the Development of Ethics in Professional Learning Community (E-PLC) and Learners' Competency for Students at the Basic Education Level
213
Jocelyn L. Alimondo
CAS1191
Distance Learning Education: From New Normal Challenges to Post-Pandemic Opportunities
226
Yoko Aihara
CAS1192
Depressive symptoms in community-dwelling older adults before and during the 2019 coronavirus diseases (COVID-19) pandemic
236
Chun Hyunju
CAS1193
A Study on the Status of Language and Cultural Exchange between Korea and Thailand: focusing on Literature Translation and Language Learning
246