วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ธิดาพร บุญเม่น

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1637917382-15-HS011137-148.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ธิดาพร บุญเม่น
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ -

สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่ออาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ กรณีศึกษา: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -