วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1637900786-9-ED08186-91.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ -

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการให้ความเชื่อมั่นของทีม E-PLC และคุณภาพของผลลัพธ์ทางการศึกษาในสถานศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -