วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด กษม ชนะวงศ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1637916748-14-HE017131-136.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

กษม ชนะวงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา, จุฬาภรณ์ โสตะ

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) สุขภาพองค์รวมและการปรับตัวของผู้สูงอายุ: จงเปลี่ยนก่อนถูกบังคับให้เปลี่ยน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -