วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ชีวิน อ่อนละออ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1637901064-10-ED08292-101.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ชีวิน อ่อนละออ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ สุชาติ บางวิเศษ, กานนท์ แสนเภา, สุชาวดี บางวิเศษ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -