วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1585994531-10.1.15.pdf

   หน้าที่ 109

ชีวิน อ่อนละออ

CAS906

ชื่อผู้วิจัย   ชีวิน อ่อนละออ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สุชาติ บางวิเศษ2 กานนท์ แสนเภา3 สวิตา อ่อนลออ4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล สำหรับนักบริหารการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย ภาวะผู้นำสำหรับนักบริหาร เป็นกิจกรรมของนักบริหารการศึกษา ในการนำกลุ่มบุคคลหรือองค์การที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับคนอื่นเพื่อการปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ การจัดให้มีสารสนเทศ องค์ความรู้ใหม่ และวิธีการเพื่อการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง การประสานงานและสร้างความสมดุลในความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ของสมาชิก และผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นการทำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกเพื่อการปฏิบัติที่สร้างความผูกพันกับการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จากบทความผู้เขียนให้ความสำคัญกับ ภาวะผู้นำสำหรับนักบริหารการศึกษาในยุคปัจจุบัน เป็นการบริหารภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์การได้คือ นักบริหารการศึกษา ต้องมีความรู้ ความสามารถตามแบบภาวะผู้นำ เข้าใจเกี่ยวกับบริบทของเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมของโลก และในยุคปัจจุบันแบบภาวะผู้นำที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง คือภาวะผู้นำยุคดิจิทัล ซึ่งนักบริหารการศึกษาต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญ 5 ประการ 1) ส่งเสริมการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความเชื่อมั่นในทักษะการใช้เทคโนโลยี (Digital Native) 2) มีความคิดต่อองค์ความรู้ใหม่ สร้างสังคมแห่งปัญญา และพัฒนาความสามารถใหม่ ๆ 3) เต็มใจทดลอง ด้วยความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา และคิดค้นนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการบริการใหม่ ๆ 4) พัฒนาความคล่องตัว ความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นมืออาชีพทางดิจิทัล และ 5) การสร้าง ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Leadership for executives is an activity of educational administrators In bringing a group of people or organizations that need knowledge ability to define vision Exchange of visions with others for willing compliance. Provision of information new knowledge and methods for accepting changes coordination and balancing of conflicts of interest among members and Stakeholders and is a way to inspire members to practice that is committed to achieving their goals; from the article, the author gives importance to leadership for education administrators in modern times Is a management under rapid change important factors that can affect the success of the organization is educational administrator must have knowledge on leadership competencies, understand the context of technology that is changing the world society, and today's era of leadership style that keeps pace with change Is the digital leadership which educational administrators must have 5 important characteristics: 1) promote communication use of information technology and have confidence in the technology skills (Digital Native), 2) eager for new knowledge building a society of wisdom and develop new abilities. 3) Willing to experiment with curiosity and innovate in order to create new services, 4) develop agility; expertise to be a digital professional and 5) creating a vision change and strategic plan to keep pace with changes in the future world.
Leadership for executives is an activity of educational administrators In bringing a group of people or organizations that need knowledge ability to define vision Exchange of visions with others for willing compliance. Provision of information new knowledge and methods for accepting changes coordination and balancing of conflicts of interest among members and Stakeholders and is a way to inspire members to practice that is committed to achieving their goals; from the article, the author gives importance to leadership for education administrators in modern times Is a management under rapid change important factors that can affect the success of the organization is educational administrator must have knowledge on leadership competencies, understand the context of technology that is changing the world society, and today's era of leadership style that keeps pace with change Is the digital leadership which educational administrators must have 5 important characteristics: 1) promote communication use of information technology and have confidence in the technology skills (Digital Native), 2) eager for new knowledge building a society of wisdom and develop new abilities. 3) Willing to experiment with curiosity and innovate in order to create new services, 4) develop agility; expertise to be a digital professional and 5) creating a vision change and strategic plan to keep pace with changes in the future world.
Keyword Digital Era Leadership, Educational Administration


วารสารอื่นๆ

ชีวิน อ่อนละออ

8 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ชีวิน อ่อนละออ
CAS314
ภาวะผู้นำสำหรับนักบริหารการศึกษา
21
ชีวิน อ่อนละออ
CAS906
ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล สำหรับนักบริหารการศึกษา
109
ชีวิน อ่อนละออ
CAS935
การศึกษาตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา ในจังหวัดขอนแก่น
51
ชีวิน อ่อนละออ
CAS949
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดขอนแก่น
161
ชีวิน อ่อนละออ
CAS1178
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
92
ชีวิน อ่อนละออ
CAS1253
การประเมินโครงการ
166
ชีวิน อ่อนละออ
CAS1271
แนวทางการบริหารจัดการด้านการพัฒนากีฬา สู่ความเป็นเลิศของการกีฬาจังหวัดขอนแก่น
154
ดร.ชีวิน อ่อนละออ