วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ปิยวัฒน์ บุญโสม

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1637900464-7-ED06665-73.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ปิยวัฒน์ บุญโสม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์, พรสมบัติ ศรีไสย, จิราพร วิชระโภชน์

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ BBL เทคนิค Synectics เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่องทฤษฎีสี ในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ โดย กระบวนการ E-PLC
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -