วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1891310615.pdf

   หน้าที่ 1

ดวงฤดี อู๋

CAS1212

ชื่อผู้วิจัย   ดวงฤดี อู๋
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สุมินทร เบ้าธรรม2 จิราภา ชาลาธราวัฒน์3 ฉัตรฑริกา ศรีโคตร4 สุมินตรา มหาวัฒนานันท์5 สายสวรรค์ สุวรรณรงค์6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) LEVEL OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE OF MAI LISTED COMPANIES
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -