วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     487232452.pdf

   หน้าที่ 40       อ่าน 283 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1635 ครั้ง

เอมพร สุริยะ

CAS1220

ชื่อผู้วิจัย   เอมพร สุริยะ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา2, อำนาจ ชนะวงศ์3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิถีใหม่โควิด-19 ในงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) DEVELOPING CARE FOR PATIENTS WITH A NEW WAY OF COVID-19 EMERGENCY AND FORESIC ACCIDENTS AT PHON HOSPITAL, KHON KAEN PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -