วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     2087503745.pdf

   หน้าที่ 180

ณัชชา ทนุธรรมนอก

CAS1241

ชื่อผู้วิจัย   ณัชชา ทนุธรรมนอก
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) วิกฤต COVID-19 : อนาคตในการเรียนรู้จะเป็นอย่างไร
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) COVID-19 : WHAT WILL THE FUTURE OF LEARNING?
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -