วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1004947313.pdf

   หน้าที่ 132       อ่าน 279 ครั้ง / ดาวน์โหลด 2 ครั้ง

สุจันทร์ญา อุปแก้ว

CAS1249

ชื่อผู้วิจัย   สุจันทร์ญา อุปแก้ว
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF A SERIES OF LEARNING ACTIVITIES USING A COOPERATIVE LEARNING PROCESS TO PROMOTE ANALYTICAL THINKING ABILITY FOR MATHAYOMSUKSA II STUDENTS
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -