วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     467976326.pdf

   หน้าที่ 122

รชารินทร์ อาลัยลักษ์

CAS1268

ชื่อผู้วิจัย   รชารินทร์ อาลัยลักษ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ อารีย์ นัยพินิจ
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE DEVELOPMENT APPROACH LOAN SERVICES QUALITY OF KHON KAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -