วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1193833298.pdf

   หน้าที่ 199       อ่าน 1 ครั้ง / ดาวน์โหลด ครั้ง

นิทัสน์ มาสาลี

CAS1275

ชื่อผู้วิจัย   นิทัสน์ มาสาลี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
วัลลภา อารีรัตน์, เสาวนี สิริสุขศิลป์
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนากรอบความคิดเติบโตของผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) APPROACH FOR DEVELOPING A GROWTH MINDSET OF SCHOOL ADMINISTRATORS
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -