วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     14669538.pdf

   หน้าที่ 26

ชุติกาญจน์ มณีโชคชูโรจน์

CAS1305

ชื่อผู้วิจัย   ชุติกาญจน์ มณีโชคชูโรจน์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในการจัดการเรียนรู้ยุค New Normal โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST Model
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) EVALUATION OF MATHEMATICS CURRICULUM FOR STUDENTS GRADE 4-6 IN NEW NORMAL LEARNING MANAGEMENT OF SAENGTHONG VITTHAYA SCHOOL, SONGKHLA BY USING THE CIPPIEST MODEL.
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -