...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2565วารสารฉบับเต็ม

จำนวนทั้งหมด 23บทความ

ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
พรนภา ภักดีไตรภพ
CAS1302
ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานฝ่ายขาย ในบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง
1
ปิยะดา มณีนิล
CAS1303
ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ (ผ้ามัดย้อม) ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา
9
สุจิตราลักษณ์ เสาวกูล
CAS1304
การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ตามการรับรู้ของครู
17
ชุติกาญจน์ มณีโชคชูโรจน์
CAS1305
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในการจัดการเรียนรู้ยุค New Normal โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST Model
26
กุหลาบ ปุริสาร
CAS1306
การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
35
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS1307
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกับ e-learning และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงาน รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
53
จารุวรรณ เขียวน้ำชุม
CAS1308
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
64
ภูริดา อุพลรัมย์
CAS1309
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซินเนคติกส์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
72
กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
CAS1310
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
80
ประสงค์ ต่อโชติ
CAS1311
การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือวิจัย: การประยุกต์ใช้โปรแกรม Mplus
95
จิราพร วิชระโภชน์
CAS1312
การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
109
ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
CAS1313
รูปแบบการนิเทศด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีการศึกษา 2564
119
จุฬาภรณ์ โสตะ
CAS1314
นวัตกรรมภาวะผู้นำ กับสื่อการบรรยาย ในยุค New Normal ด้วยโปรแกรม สำเร็จรูป Open Broadcasting Studio (OBS)
130
ทศพร สังข์กังวาล
CAS1315
การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการดูแลสวัสดิภาพผู้สูงอายุ
138
สาคร อินโท่โล่
CAS1316
ปัญหาและความต้องการด้านการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุ: บริบทสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
146
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1318
ผลของการนำหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
156
พนธกานต์ นุฤทธิ์มนตรี
CAS1319
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในยุคดิจิทัล
174
ยงยุทธ นุฤทธิ์มนตรี
CAS1320
ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารในองค์กร
186
มนตรี สีหมงคลสกุล
CAS1321
รูปแบบภาวะผู้นำเหนือผู้นำ ในองค์กรที่มีประสิทธิผล
207
เสาวณี ทับเพชร
CAS1322
กลวิธีการแปลนิทานสองภาษา ไทย-อังกฤษ
218
Karen Lapniten Bosaing
CAS1323
Oral corrective practices of selected Filipino high school teachers amid limited face-to-face learning
226
Jocelyn L. Alimondo
CAS1324
Gauging Students’ Visual Literacy Skills Through Picture Interpretation
233
Aileen D. Ybañez
CAS1325
The Application of Restorative Justice in the City of Dasmariñas, Cavite, Philippines: A Developing Response to Crime Prevention
248