วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1999938314.pdf

   หน้าที่ 138

ทศพร สังข์กังวาล

CAS1315

ชื่อผู้วิจัย   ทศพร สังข์กังวาล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการดูแลสวัสดิภาพผู้สูงอายุ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) DESIGN AND DEVELOPMENT OF APPLICATIONS FOR THE WELFARE OF THE ELDERLY
บทคัดย่อ ภาษาไทย ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสุดยอดในปีพ.ศ.2579 จากสัดส่วนผู้สูงอายุที่มากขึ้น ในขณะที่มีวัยทำงานเท่าเดิมหรือลดลง จะส่งผลให้ผู้สูงอายุจะต้องรับภาระในการทำงานมากขึ้นรวมถึงมีการขยายอายุเกษียณเพื่อทดแทนกำลังคนวัยทำงานที่ขาดหายไป ดังนั้นการดูแลสวัสดิภาพของผู้สูงอายุให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีแอปพลิเคชันมือถือใดที่จะช่วยดูแลในด้านสวัสดิภาพของผู้สูงอายุ งานวิจัยแบบการทดลองขั้นต้นนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือเพื่อใช้ในการดูแลสวัสดิภาพผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชันมือถือในการใช้ดูแลสวัสดิภาพผู้สูงอายุ นอกจากนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันมือถือจะถูกตรวจสอบระดับคุณภาพทั้งในด้านการออกแบบและด้านประสิทธิภาพการใช้งานจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน และในส่วนแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชันมือถือจะถูกประเมินโดยประชากรกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยในกรุงเทพมหานครฯ จำนวน 50 คน ผลลัพธ์พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.04 อยู่ในระดับดีและในด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.0 อยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันนี้สำหรับการดูแลสวัสดิภาพของผู้สูงอายุ
คำสำคัญ แอปพลิเคชัน, สวัสดิภาพ, ผู้สูงอายุ, สังคมผู้สูงอายุ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ At present, Thailand has entered a complete aging society and will enter a super aging society in 2031. From an increasing proportion of elderly people, but the number of people of working age remains the same or decreases, resulting in the elderly having to work more burdens, including the extension of the retirement age to replace the missing working-age people. Therefore, it is important to take care of the welfare of the elderly to have a better life. In Thailand, there is no mobile application to help care for the welfare of the elderly. This pre-experimental study in the design and development of mobile applications for the welfare of the elderly. The objective was to test the effectiveness of a mobile application in the elderly welfare care. The mobile applications used as research tools were assessed for quality in terms of both usability and design by three experts. The influence on mobile application usage was assessed by a sample population of 50 elderly residents in Bangkok. The results showed that the sample population was satisfied. in application design It has an average of 4.04, is good and in terms of performance. A mean of 4.00 is good. This suggests the possibility to apply mobile application for the welfare of the elderly.
At present, Thailand has entered a complete aging society and will enter a super aging society in 2031. From an increasing proportion of elderly people, but the number of people of working age remains the same or decreases, resulting in the elderly having to work more burdens, including the extension of the retirement age to replace the missing working-age people. Therefore, it is important to take care of the welfare of the elderly to have a better life. In Thailand, there is no mobile application to help care for the welfare of the elderly. This pre-experimental study in the design and development of mobile applications for the welfare of the elderly. The objective was to test the effectiveness of a mobile application in the elderly welfare care. The mobile applications used as research tools were assessed for quality in terms of both usability and design by three experts. The influence on mobile application usage was assessed by a sample population of 50 elderly residents in Bangkok. The results showed that the sample population was satisfied. in application design It has an average of 4.04, is good and in terms of performance. A mean of 4.00 is good. This suggests the possibility to apply mobile application for the welfare of the elderly.
Keyword Applications, Welfare, Elderly, Aging Society