วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1621909223.pdf

   หน้าที่ 109

จิราพร วิชระโภชน์

CAS1312

ชื่อผู้วิจัย   จิราพร วิชระโภชน์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
วิภาภรณ์ ร่มพฤกษ์2, สงคราม นากา3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) SUBJECT: NEEDS ANALYSIS IN THE DEVELOPMENT OF MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM DEVELOPMENT AND LEARNING SCIENCE FACULTY OF EDUCATION AND LIBERAL ARTS COLLEGE OF ASIAN SCHOLARS
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผู้ให้ข้อมูล คือ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา จำนวน คน 15 คน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา จำนวน 15 คน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 30 คน ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 10 คน ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 25 คน ครูสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 คน และครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 คน รวมจำนวน 97 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (x ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาค่าความต้องการจำเป็นโดยวิธี Priority need Index (PNI Modified)
ผลกาวิจัยพบว่า 1) สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวัง ในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ มีผลรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅=4.58, S.D.=0.16) และ (x ̅=4.41, S.D.=0.17) ตามลำดับ 2) การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ โดยภาพรวมทุกด้านมีความจำเป็นทุกรายการ โดยมีค่าความต้องการจำเป็น (PNI Modified) อยู่ระหว่าง 0.00 – 0.07 ซึ่งด้านที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการพัฒนา คือ มีความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมความสามารถด้านพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้ เพื่อจบหลักสูตรฯ นี้แล้วสามารถได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองในอนาคต มีค่าความต้องการจำเป็น (PNI=0.07)
คำสำคัญ ความต้องการจำเป็น, การพัฒนาหลักสูตร, วิทยาการเรียนรู้
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were to analyze the current conditions and the needs for developing a Master of Education Program in Curriculum Development and Learning Sciences, Faculty of Education and Liberal Arts, College of Asian Scholars. The informants were undergraduate students: 15 students from the Department of Early Childhood Education and Elementary Education, 15 students from the Department of English Education, 30 students from the Graduate Certificate Program in Teaching, 10 teachers under the Office of Primary Education Service Area, 25 teachers from the Office of Secondary Education Service Area, 1 teacher from Khon Kaen Provincial Education Office and 1 teacher from the Local Administrative Organizations. The total numbers were 97 people. The research tools were the questionnaires on the current conditions and the needs for developing the Master of Education Program in Curriculum Development and Learning Sciences, Faculty of Education and Liberal Arts, College of Asian Scholars data using questionnaires. The data were analyzed using Mean (x ̅), Standard Deviation (S.D.) and Priority Need Index (PNI Modified) methods.
The results were as follows: 1) Actual and expected conditions in developing the Master of Education Program in Curriculum Development and Learning Sciences were overall were at the highest level (x ̅=4.58, S.D.=0.16) and (x ̅=4.41, S.D.=0.17), respectively. 2) Needs Analysis in The Development of Master of Education Program in Curriculum Development and Learning Science Overall, every aspect is necessary in every item. with the required value (PNI Modified) between 0.00 – 0.07. The area that was extremely necessary to be developed were the needs for development of the Master of Education Program in Curriculum Development and Learning Sciences. Competences in Curriculum Development and Learning Sciences were prepared to finish the course. This could give an opportunity for self-improvement in the future. The required value was (PNI=0.07).
The objectives of this research were to analyze the current conditions and the needs for developing a Master of Education Program in Curriculum Development and Learning Sciences, Faculty of Education and Liberal Arts, College of Asian Scholars. The informants were undergraduate students: 15 students from the Department of Early Childhood Education and Elementary Education, 15 students from the Department of English Education, 30 students from the Graduate Certificate Program in Teaching, 10 teachers under the Office of Primary Education Service Area, 25 teachers from the Office of Secondary Education Service Area, 1 teacher from Khon Kaen Provincial Education Office and 1 teacher from the Local Administrative Organizations. The total numbers were 97 people. The research tools were the questionnaires on the current conditions and the needs for developing the Master of Education Program in Curriculum Development and Learning Sciences, Faculty of Education and Liberal Arts, College of Asian Scholars data using questionnaires. The data were analyzed using Mean (x ̅), Standard Deviation (S.D.) and Priority Need Index (PNI Modified) methods. The results were as follows: 1) Actual and expected conditions in developing the Master of Education Program in Curriculum Development and Learning Sciences were overall were at the highest level (x ̅=4.58, S.D.=0.16) and (x ̅=4.41, S.D.=0.17), respectively. 2) Needs Analysis in The Development of Master of Education Program in Curriculum Development and Learning Science Overall, every aspect is necessary in every item. with the required value (PNI Modified) between 0.00 – 0.07. The area that was extremely necessary to be developed were the needs for development of the Master of Education Program in Curriculum Development and Learning Sciences. Competences in Curriculum Development and Learning Sciences were prepared to finish the course. This could give an opportunity for self-improvement in the future. The required value was (PNI=0.07).
Keyword Needs Analysis, Curriculum Development, Learning Sciences


วารสารอื่นๆ

จิราพร วิชระโภชน์

4 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
จิราพร วิชระโภชน์
CAS1204
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
จิราพร วิชระโภชน์
CAS1231
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู
62
จิราพร วิชระโภชน์
0
การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
จิราพร วิชระโภชน์
CAS1312
การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
109