วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     2103210298.pdf

   หน้าที่ 218

เสาวณี ทับเพชร

CAS1322

ชื่อผู้วิจัย   เสาวณี ทับเพชร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อติเทพ ตาวัน2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) กลวิธีการแปลนิทานสองภาษา ไทย-อังกฤษ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) STRATEGIES FOR TRANSLATING BILINGUAL STORIES THAI-ENGLISH
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ กลวิธีการแปล, นิทานสองภาษา ไทย-อังกฤษ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword translation strategies, Thai-English bilingual stories