วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1755563745.pdf

   หน้าที่ 174

พนธกานต์ นุฤทธิ์มนตรี

CAS1319

ชื่อผู้วิจัย   พนธกานต์ นุฤทธิ์มนตรี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์2, กุหลาบ ปุริสาร3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในยุคดิจิทัล
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) INSTRUCTIONAL LEADERSHIP OF THE ADMINISTER IN DIGITAL ERA
บทคัดย่อ ภาษาไทย บทความวิชาการเรื่องภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในยุคดิจิทัล โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Study) ผู้เขียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่จากแนวคิดของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศจำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในยุคดิจิทัล ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ใหม่นี้ไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อการปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาบริบทประเทศไทยในยุคดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ ในที่นี้จะนำเสนอองค์ความรู้เนื้อหาประกอบด้วย 1.ความหมายภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 2. องค์ประกอบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 3. แนวทางการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล และ 4.สรุปองค์ประกอบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในยุคดิจิทัลได้ 14 ตัวชี้วัดดังนี้ 1) การมีวิสัยทัศน์ร่วมด้านดิจิทัล 2) การสร้างเครือข่ายดิจิทัลเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ 3) การพัฒนาวิชาชีพครูยุคดิจิทัลด้วยกระบวนการ PLC 4) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 5) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 6) วัฒนธรรมการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 7) การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8) ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 9) การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 10) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 11) การนิเทศติดตามและสะท้อนผลการเรียนรู้ 12) การสร้างแรงบัลดาลใจเป็นองค์กรดิจิทัล 13) การเป็นผู้นำแบบจิตวิญญาณ และ 14) การสร้างฐานคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปประยุกต์ในการบริหารงานวิชาการอันเป็นหัวใจของสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
คำสำคัญ ภาวะผู้นำทางวิชาการ, ผู้บริหารโรงเรียน, ยุคดิจิทัล
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This academic article on Instructional Leadership of the administrations in the Digital Age by using a documentary research method, the authors analyzed and synthesized into a new body of knowledge from the ideas of 20 academics both in Thailand and abroad with the objective to present the concept of instructional leadership of school principals in the digital era. This new body of knowledge can be used to inspire school administrators to apply them in educational administrations in educational institutions in the context of Thailand in the digital era with high quality. In this paper, the body of knowledge will be presented, consisting of.1. Definition of instructional leadership of school administrators, 2. Components of Instructional leadership of school administrators, 3. Guidelines for educational administration in the Digital Era, and 4. Summary of instructional leadership components of the administrators in the Digital Era: 1) Having a shared vision for digital, 2) Creation of digital networks for academic cooperation, 3) Professional development of teachers in the digital era through PLC process, 4) Curriculum and learning management with technology, 5) Using digital technology for learning, 6) Learning culture Knowledge in the digital age, 7) Research for innovation development to enhance achievement,. 8) Effective communication skills, 9) Promotion of learning atmosphere, 10) Creativity, 11) Supervising, monitoring and reflecting on learning outcomes, 12) Inspiring a digital organization, 13) Spiritual leadership and 14) Building a quality base for education towards sustainability. We hope that both public and private educational administrators can apply it in instructional administration which is the heart of the school management in order to achieve excellence and towards international and world class schools.
This academic article on Instructional Leadership of the administrations in the Digital Age by using a documentary research method, the authors analyzed and synthesized into a new body of knowledge from the ideas of 20 academics both in Thailand and abroad with the objective to present the concept of instructional leadership of school principals in the digital era. This new body of knowledge can be used to inspire school administrators to apply them in educational administrations in educational institutions in the context of Thailand in the digital era with high quality. In this paper, the body of knowledge will be presented, consisting of.1. Definition of instructional leadership of school administrators, 2. Components of Instructional leadership of school administrators, 3. Guidelines for educational administration in the Digital Era, and 4. Summary of instructional leadership components of the administrators in the Digital Era: 1) Having a shared vision for digital, 2) Creation of digital networks for academic cooperation, 3) Professional development of teachers in the digital era through PLC process, 4) Curriculum and learning management with technology, 5) Using digital technology for learning, 6) Learning culture Knowledge in the digital age, 7) Research for innovation development to enhance achievement,. 8) Effective communication skills, 9) Promotion of learning atmosphere, 10) Creativity, 11) Supervising, monitoring and reflecting on learning outcomes, 12) Inspiring a digital organization, 13) Spiritual leadership and 14) Building a quality base for education towards sustainability. We hope that both public and private educational administrators can apply it in instructional administration which is the heart of the school management in order to achieve excellence and towards international and world class schools.
Keyword Instructional leadership, School administrator, Digital era